Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z dofinansowaniem NFOŚiGW

Eko-MAZURY > Inwestycje/projekty > Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z dofinansowaniem NFOŚiGW

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie w kwocie 9 517 604,00 zł  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja  instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poprzez doposażenie instalacji w dodatkowe maszyny i urządzenia, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.”. Wartość inwestycji to 13 007 392,00 zł. Projekt został zrealizowany w 2022 r.

 

Tytuł inwestycji:

„Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych poprzez doposażenie instalacji w dodatkowe maszyny i urządzenia, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.”.

 

 

Wartość inwestycji:                        13 007 392,00 PLN

Pożyczka / dotacja NFOŚiGW:       6 345 069,00 PLN  /  3 172 535,00 PLN       

 

 

Cel przedsięwzięcia:

Głównym założeniem było zwiększenie wydajności instalacji  poprzez zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów i poprawę jego płynności, a także zwiększenie liczby frakcji surowcowych odzyskiwanych w sposób automatyczny i manualny, co w rezultacie przyczyni się do zwiększenia poziomu odzysku frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu. Osiągnięcie zakładanego celu wymagało podjęcia działań inwestycyjnych w trzech obszarach, które w sposób synergiczny wpłyną na znaczny wzrost ogólnej wydajności instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

 

 

Opis przedsięwzięcia:

 

Obszar nr 1

Doposażenie układu sortowania tworzyw sztucznych o dodatkowy separator optyczny tworzyw sztucznych 3D (PET), w celu poprawy przepustowości i skuteczności sortowania oraz wydzielenia automatycznie dwóch rodzajów surowców do recyklingu.

 

W celu zwiększenia przepustowości w układzie sortowania tworzyw sztucznych 3D oraz zapewnienia automatycznego wydzielenia dodatkowych frakcji materiałowych doposażono układ separacji tworzyw sztucznych 3D (PET) o dodatkowy separator optyczny, posiadający możliwości techniczne dokonania podziału mechanicznego i funkcjonalnego strumienia odpadów na dwie części, z zapewnieniem skierowania tworzyw 3D (PET) w obszar tego separatora, w celu dwukrotnego wydzielenia pożądanych frakcji surowcowych (np. PET transparentny i PET niebieski).

 

 

Obszar nr 2

Doposażenie układu linii technologicznej w niezbędne nowe urządzenia, które skierują frakcję powyżej 300 mm z sita bębnowego do nowych kabin sortowniczych, w celu zapewnienia możliwości manualnego wysortowania frakcji surowcowych.

 

Dążąc do optymalizacji procesu sortowania i uzyskania wyższych poziomów odzysku frakcji surowcowych do recyklingu, postanowiono skierować frakcję powyżej 300 mm pozostałą po sicie bębnowym do nowej kabiny sortowniczej z zapewnieniem możliwości manualnego wydzielenia w tej kabinie folii PE, papieru oraz kartonu do istniejących boksów surowcowych.

 

 

Obszar nr 3

Wykonanie segmentu podawania odpadów biodegradowalnych bezpośrednio do kompostowni pracującej w systemie Biofix.

 

Zadanie to obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie stacji nadawczej, przenośników wraz z rozdrabniaczem. Skierowanie frakcji odpadów biodegradowalnych, zebranych selektywnie niezależnym ciągiem przenośników na istniejący układ przenośników podających odpady do hali intensywnej stabilizacji tlenowej, umożliwia podawanie odpadów biodegradowalnych i zielonych bezpośrednio do hali intensywnej stabilizacji tlenowej, z pominięciem całego procesu technologicznego sortowania odpadów.

 

 

Podsumowanie

Celem przedstawionych działań było osiągnięcie większej wydajności linii technologicznej, co obecnie pozwala na uzyskanie przerobu rocznego umożliwiającego przetwarzanie zwiększającej się masy strumienia odpadów przyjmowanych do instalacji.

 

 

W ramach powyższego zadania zrealizowano następujące działania

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook