Logo Związek Międzygminny Logo BIP

O nas

Eko-MAZURY > O nas

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. zostało powołane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą Ełku na mocy uchwały Zgromadzenia Związku (nr III/10/07), podjętej w dniu 29.03.2007 r.

 

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.506.000 zł

 

Cel powstania Spółki

Cel jaki został postawiony przed Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., to prowadzenie działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Jego realizacja wynika z kwestii przejęcia wykonywania zadań gospodarki odpadami od wszystkich gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, a także jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw wielobranżowych funkcjonujących na jego obszarze. Prowadzenie w/w działań, odbywa się natomiast w ramach Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Zadania jakie postawiono przed Spółką dotyczą głównie kwestii związanych z uporządkowaniem i organizacją systemu gospodarki odpadami dla regionu objętego działalnością Związku.


Cel ten i zadania wyznaczają uwarunkowania prawne, głównie przepisy unijne obejmujące dwie podstawowe dyrektywy w tym zakresie:

  • Dyrektywę w sprawie odpadów 2006/12/WE,
  • Dyrektywę w sprawie składowania odpadów 1999/31/WE.

Do polskiego ustawodawstwa zapisy w/w dyrektyw implementuje ustawa o odpadach (Dz.U.2001.62.628). W korelacji z unormowaniami powyższych aktów prawnych, znajduje się także cel, jaki stoi przed systemem gospodarki odpadami, czyli minimalizacja wytwarzania odpadów oraz ich maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne. Stąd ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, które wprowadza dyrektywa 1999/31/WE. Zgodnie z jej zapisami ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji musi zostać ograniczona do 75% w roku 2010, 50 % w roku 2013, a w roku 2020 do 35 % w stosunku do roku bazowego, którym był 1995 rok.

 

Realizacja tego przedsięwzięcia polega w głównej mierze na dostosowaniu systemu gospodarki odpadami na terenie objętym przedsięwzięciem do kryteriów formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych zarówno krajowych, jak i europejskich. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenia ilości składowanych odpadów, przede wszystkim ulegających biodegradacji oraz budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook