Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Odbiór odpadów

Eko-MAZURY > Mieszkańcy > Odbiór odpadów

Zgodnie z Regulaminem korzystania z usług publicznych świadczonych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. mieszkańcy mogą przywozić, w stanie posortowanym, nieodpłatnie, bez limitu wagi, następujące rodzaje odpadów:

 

 

Podmiotami uprawnionymi do bezpłatnego przekazania odpadów są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zamieszkujące na obszarze 12 gmin będących członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, które dostarczą odpady pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i samodzielnie je rozładują. Rozładunek odpadów odbywa się pod nadzorem pracownika Przedsiębiorstwa.

 

Odpady niebezpieczne

 

Wiele kategorii odpadów nie powinno trafiać do śmietników z uwagi na ich negatywny wpływ na środowisko – są to odpady niebezpieczne, zwane również problemowymi. Odpady niebezpieczne w swym składzie zawierają metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne. Odpady te muszą być poddane właściwym procesom unieszkodliwienia, gdyż w przeciwnym razie, jeśli trafią do środowiska, może dojść do skażenia gleby i wód gruntowych. Stwarza to zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
Odpady niebezpieczne są przechowywane na terenie Zakładu w specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym magazynie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odpady wysyłane są do przetworzenia w specjalistycznych zakładach.

 

Transport odpadów

 

ZUO nie świadczy usług związanych z transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 12 gmin Związku „Gospodarka Komunalna”. Usługi takie oferują firmy, które posiadają wymagane zezwolenie w postaci wpisu do działalności regulowanej.

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook