Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Organy spółki

Eko-MAZURY > Organy spółki

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym. Głównym jego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja.

 

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym kontrolę nad Zarządem oraz stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.
Szczególne kompetencje Rady Nadzorczej to ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych. Ponadto Rada Nadzorcza jest władna w ocenie wniosków Zarządu co do podziału zysku bądź pokrycia strat finansowych spółki.

 

Zgromadzenie Wspólników jest organem uchwałodawczym Spółki, tworzą je wszyscy wspólnicy Spółki. W kompetencji Zgromadzenia Wspólników mieszczą się sprawy w zakresie decydowania o najważniejszych sprawach Spółki.

 

Wyrazem powzięcia woli Zgromadzenia Wspólników są Uchwały. Uchwały zobowiązują Zarząd do podjęcia działań w przedmiocie ich realizacji. W skład Zgromadzenia wchodzą: Prezydent Ełku, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin – będący członkami Związku. Dodatkowo członkowie Związku są reprezentowani w Zgromadzeniu Związku po jednym dodatkowym przedstawicielu z każdej gminy.

 

Zarząd Spółki:

 

Rada Nadzorcza:

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook