Logo Związek Międzygminny Logo BIP

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY

Eko-MAZURY > ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

 

 

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku został powołany drogą uchwały z 10 stycznia 2004 r. przez Rady pięciu Gmin położonych w granicach powiatu ełckiego (Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Kalinowo, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy).

 

Podstawą prawną powstania Związku jest Ustawa o samorządzie gminnym art. 64 z dnia 8 marca 1990 r. i z obowiązującym art. 68 ww. ustawy. W dniu 10.01.2004 r. Związek do Rejestru Związków Międzygminnych wpisano pod pozycją 259. Statut Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 8, poz.173 w dniu 14 stycznia 2004 r.

 

Założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” ukierunkowano na wspieranie w głównej mierze przedsięwzięć zmierzających do utworzenia kompleksowych, skutecznych i efektywnych systemów i instalacji gospodarki odpadami komunalnymi, przeznaczonych do obsługi co najmniej 150 tys. mieszkańców. Aby możliwe było uzyskanie dofinansowania na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Związek Międzygminny rozpoczął proces poszerzenia swoich struktur, który zakończył się w sierpniu 2006 roku. Finalnie członkami Związku Międzygminnego zostało 12 Gmin.

 

Wykaz członków Związku Międzygminnego

 

Gmina miejska:

Gminy miejsko-wiejskie:

Gminy wiejskie:

 

W dniu 27 listopada 2006 r. zawarto porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku w sprawie wykonania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn.: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”.

 

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, Wojewody, a w zakresie gospodarki finansowej – Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

Cele i zadania Związku

 

Celem priorytetowym Związku jest uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych.

 

Związek ma do wykonania następujące zadania:

 

Związek realizuje zadania publiczne, określone statutem i przyjęte do realizacji uchwałą Zgromadzenia Związku, w formach przewidzianych przez prawo. Realizacja zadań następuje w szczególności poprzez tworzenie własnych jednostek organizacyjnych, przystępowanie do podmiotów już istniejących, zawieranie umów z innymi podmiotami. Związek współpracuje z innymi związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi oraz społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, a także podejmuje współpracę zagraniczną.

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook