Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

Eko-MAZURY > Inwestycje/projekty > Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

Wyniki ZUO po kilku miesiącach funkcjonowania – VIII 2012 r.

W pierwszym półroczu 2012 roku w okresie trwających prób końcowych i eksploatacyjnych, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, wygenerowano i przeznaczono do ponownego wykorzystania m.in. 252 Mg szkła opakowaniowego, 212 Mg złomu, 13,5 Mg aluminium, 128 Mg plastikowych opakowań po napojach (PET) w podziale na kolory tj. biały, niebieski, zielony, 319 Mg folii, 50 Mg opakowań wielomateriałowych (tetrapak), 78 Mg opakowań po chemii gospodarczej oraz 504 Mg makulatury w podziale na papier gazetowy, papier mix i karton. Dziennie przetwarzanych jest tu ok. 105 ton odpadów komunalnych zmieszanych. W okresie najbliższych co najmniej 30 lat zostanie unieszkodliwionych około jednego miliona ton odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wysokich standardów europejskich.

Z ogólnej ilości odpadów komunalnych zmieszanych przyjętych do Zakładu, wyodrębniono i przeznaczono do kompostowania 54,6% frakcji biodegradowalnej. Ponadto na składowisku zostało zdeponowane jedynie 24,9% odpadów nie nadających się do wykorzystania tzw. balastu.

Zakład już w bieżącym roku spełnia wszystkie wymagania, które wynikają z Rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku.

 

Wybudowany Zakład spełnia następujące normy:

 1. Założenia Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów z dnia 19 listopada 2008 roku, której naczelnym priorytetem w gospodarce odpadami jest:
  * „zapobieganie ich powstawaniu, a ponowne wykorzystanie i recykling materiałów winny mieć pierwszeństwo przed odzyskiem energii z odpadów”,
  * do roku 2020 z odpadów z gospodarstw domowych należy przygotować do ponownego wykorzystania i recyklingu, co najmniej 50% wagowych każdej frakcji materiałowej tj. m.in.: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła.
 2. Założenia Dyrektywy 1999/31/WE, która zakłada redukcję odpadów ulegających biodegradacji:
  * do 2013 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
  * do 2020 r. – ilość odpadów komunalnych kierowanych na składowiska wynosić ma nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
 3. Założenia Projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
 4. Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
  Zakład doskonale wpisuje się również w nowy stan prawny wyznaczony znowelizowaną Ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.).”
Oficjalne otwarcie Stacji Przeładunkowej wraz z PDGO w Białej Piskiej – 29.07.2012 r.

W ramach Projektu inwestycyjnego pn. ”Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” przewidziano między innymi realizację zadania polegającego na: ”Budowie Stacji Przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej”. W dniu 29 lipca 2012 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia niniejszej Stacji. Uroczystość połączono z Festynem dotyczącym przeglądu kapel muzykujących w Gminie Biała Piska. Oficjalna część odbyła się na terenie Stacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji, w dniu 10.04.2012 roku Stacja Przeładunkowa w Białej Piskiej została oddana przez Generalnego Wykonawcę – firmę ”PRIBO – EPB” Sp. z o.o. w Ełku do użytkowania dla właściciela – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ”Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

W ramach tego wydarzenia zaprezentowany został przez Pana Edwarda Palczewskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ”Eko-MAZURY” Sp. z o.o., w formie prezentacji multimedialnej, przebieg całego procesu inwestycyjnego. Przedstawiony również został proces technologiczny zastosowany w nowo wybudowanym Zakładzie, w tym na Stacji Przeładunkowej jako ważny element zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 12 gmin Związku Międzygminnego ”Gospodarka Komunalna”.

W uroczystości wziął udział między innymi: Zastępca Burmistrza Białej Piskiej – Pan Wojciech Stępniak, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ”Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku – Pan Jerzy Czepułkowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Orzechowski, radni Gminy Biała Piska oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Białej Piskiej.

Prezentacje i wystąpienia uczestników cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przybyłych gości. Występ Kapeli Podwórkowej „Klika”, która obchodziła swoją 5 rocznicę był doskonałym uzupełnieniem uroczystości.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Goście skorzystali także z możliwości wpisu do Księgi Pamiątkowej Projektu oraz zwiedzili stację.

Oficjalne otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – 11.05.2012r.

W dniu 11 maja 2012 roku w Siedliskach k/Ełku, po kilkunastu miesiącach wytężonej pracy, odbyła się niezwykle ważna, dla mieszkańców wschodniej ściany Województwa Warmińsko-Mazurskiego, uroczystość oficjalnego otwarcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych, wybudowanego w ramach realizacji Projektu pn. ”Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.W obecności wielu znakomitych gości: przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Instytucji Zaangażowanych, środowiska polityki, biznesu oraz samorządu terytorialnego, inwestycja została uroczyście oddana do użytku. Uroczystość otwarcia Zakładu w Siedliskach odbyła się w ramach zorganizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego XIII Samorządowego Forum Ekologicznego.

Uroczystość, która odbyła się w Siedliskach oficjalnie zakończyła cały proces inwestycyjny jednej z największych w Województwie Warmińsko-Mazurskim inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wysokości 42 milionów złotych. Skuteczna realizacja projektu, profesjonalne zarządzanie oraz wsparcie Instytucji Zaangażowanych w zadanie, zaowocowało terminowym oddaniem Zakładu do użytku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji, w dniu 31.03.2012 roku Zakład został oddany przez Generalnego Wykonawcę – firmę „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. w Ełku do użytkowania dla właściciela – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami ?Eko-MAZURY? Sp. z o.o. Z tym dniem rozpoczęła się działalność Zakładu, umożliwiającego unieszkodliwianie odpadów komunalnych na obszarze ok. 3.000 km2 w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Linia technologiczna sortowni i sprzęt ciężki

 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przy bramie wjazdowej przez: 12 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku, przedstawiciela Beneficjenta Projektu oraz Przewodniczącego Zarządu Związku. Każda z 12 gmin, których przedstawiciele dokonali oficjalnego przecięcia wstęgi, otrzymała na pamiątkę jej oprawiony fragment.

Uroczyste przecięcie wstęgi pamiątkowej Projektu

 

Gościem specjalnym uroczystości był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Janusz Zaleski. Rolę Honorowych Gospodarzy Uroczystości sprawował Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Marian Podziewski, w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wicemarszałek – Pan Jarosław Słoma oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Pan Adam Krzyśków.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Pan Adam Krzyśków.

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – Pan Jerzy Czepułkowski, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Jarosław Słoma, Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Konopka, Naczelnik Wydziału Koordynacji Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Pani Joanna Czajewska

 

Wszyscy licznie zgromadzeni goście byli również świadkami odsłonięcia mosiężnej tablicy pamiątkowej Projektu przez Honorowych Gospodarzy Uroczystości oraz przez Panią Joannę Czajewską – Naczelnika Wydziału Koordynacji Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Pana Janusza Zaleskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Tablica pamiątkowa Projektu

 

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przedstawiciele Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędów Powiatowych, Miejskich i Gminnych, a także przedstawiciele Instytucji i Inspektoratów Wojewódzkich, Powiatowych oraz Gminnych, przedstawiciele Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz zaproszeni goście.

Goście uroczystości

 

W ramach uroczystości Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward Palczewski przedstawił przebieg realizacji przedsięwzięcia na podstawie prezentacji multimedialnej i materiału filmowego. Przypomniał zgromadzonym, iż oficjalne rozpoczęcie budowy nastąpiło 17 września 2010 roku. Wówczas w fundamenty powstającego zakładu na placu budowy został wmurowany Akt Erekcyjny, w obecności ówczesnego Ministra Środowiska – Pana Andrzeja Kraszewskiego. Podkreślił, iż tak wielkie przedsięwzięcie nie byłby możliwe do zrealizowania bez pozyskanych na ten cel unijnych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Spójności oraz wsparciu udzielonym przez Instytucję Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Zaprezentowano również wystawę fotograficzną upamiętniającą najważniejsze elementy zrealizowanej inwestycji.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward Palczewski i Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Pan Krzysztof Wiloch

 

Jednym z elementów uroczystości były oficjalne podziękowania przekazane przez Pana Edwarda Palczewskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. oraz przez Pana Jerzego Czepułkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” dla Instytucji Zaangażowanych w realizację Projektu, przedstawicieli Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz Wykonawców Inwestycji.

Oficjalne podziękowania

 

Każdy z gości miał możliwość złożenia pamiątkowego wpisu do Księgi Pamiątkowej Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

Pamiątkowa Księga Projektu

 

W uroczystości uczestniczyli również licznie przedstawiciele mediów.

Na koniec uroczystości goście zwiedzili Zakład, który obecnie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce i już dzisiaj spełnia wszystkie normy określone przez Unię Europejską dla Polski w 2020 roku.

Goście uroczystości podczas zwiedzania Zakładu

Próby końcowe w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – I 2012

Próby końcowe realizowane przez Wykonawcę (konsorcjum firm „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. z Ełku oraz SUTCO – Polska Sp. z o.o. z Katowic) przy udziale Inżyniera Kontraktu (Grontmij Polska) i przedstawicieli Zamawiającego są prowadzone nieprzerwanie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku od końca listopada 2011 roku. Potrwają one do 29 lutego 2012 roku. Testy te mają za zadanie potwierdzić gwarantowane przez Wykonawcę parametry ekologiczne i technologiczne linii technologicznych. Próby podzielono na 3 następujące etapy:

 • próby przedrozruchowe,
 • próby rozruchowe,
 • ruch próbny.

Próby przedrozruchowe rozpoczęły się w dniu 28.11.2011 roku po zakończeniu etapu montażowego i rozruchu wewnętrznym instalacji wykonanym przez Wykonawcę. Próby te obejmowały głównie przeglądy techniczne urządzeń oraz próby prowadzone bez podawania odpadów na linię technologiczną. Etap ten trwał zgodnie z harmonogramem 4 dni robocze, w cyklu 8 godzinnego dnia pracy. Na podstawie tych prób zostały sporządzone protokoły badań poszczególnych maszyn. Zakres prób przedrozruchowych w hali sortowni i kompostowni obejmował przede wszystkim sprawdzenie:

 • zgodności wykonanych linii technologicznych z zatwierdzoną dokumentacją oraz zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego,
 • kompletności poszczególnych maszyn i urządzeń oraz elementów zabezpieczających,
 • czystości maszyn, konstrukcji stalowych, przesypów, urządzeń elektrycznych, tras kablowych,
 • szczelności instalacji powietrznej, hydraulicznej i smarowniczej urządzeń oraz instalacji wodnej,
 • poprawności działania wyłączników bezpieczeństwa urządzeń.

Próby rozruchowe, które rozpoczęły się od 02.12.2011 roku, bezpośrednio po zakończeniu prób przedrozruchowych, polegały na wprowadzeniu w ruch linii technologicznej. Trwały przez okres dwóch dni roboczych w cyklu 8 godzinnego dnia pracy. Zakres tych prób w hali sortowni i kompostowni obejmował przede wszystkim próbne włączanie i uruchamianie linii technologicznej oraz maszyn w cyklu automatycznym. Sprawdzano kolejność rozruchu poszczególnych urządzeń oraz kolejność ich zatrzymywania. Ponadto skontrolowano prawidłowość działania: systemów zabezpieczających i alarmowych, instalacji wentylacyjno – grzewczej kabin sortowniczych, systemów sterowania i regulacji, systemu wizualizacji oraz instalacji powietrznej i wodnej.

Aktualnie trwa finalna faza testów tzw. ruch próbny. Ma on na celu sprawdzenie instalacji pod obciążeniem z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych. W dniu 7 grudnia 2011 roku pierwsze odpady trafiły na linię technologiczną. Czas trwania ruchu próbnego zgodnie z harmonogramem wyniesie łącznie 85 dni. W jego ramach odbywa się próbne sortowanie, które pozwoli zoptymalizować pracę personelu oraz urządzeń do poziomu przepustowości nominalnej, gwarantowanej przez Wykonawcę i dostosowanej do składu morfologicznego odpadów komunalnych z obszaru objętego przedsięwzięciem. Głównym założeniem tej fazy jest stopniowe zwiększanie przepustowości aż do osiągnięcia parametrów nominalnych.

Ze względu na powiązania technologiczne trwa również ruch próbny pracy kompostowni. Czas trwania cyklu próbnego zapewnia możliwość przeprowadzenia 3 pełnych cykli kompostowania intensywnego, przy założeniu wymaganego okresu retencji 28 dni. Materiał do kompostowni jest podawany wyłącznie z sortowni i w związku z tym obciążenie wzrasta sukcesywnie wraz ze wzrostem przepustowości sortowni. Po zakończonym procesie intensywnej stabilizacji tlenowej, materiał będzie transportowany na plac dojrzewania kompostu.

Z przeprowadzonego „ruchu próbnego” są sporządzane protokoły kontrolne. Sprawdzona zostanie łączna redukcja masy odpadów składowanych pochodzących z sortowni (balast) i kompostowni (masa stabilizatu w procesie dojrzewania) w stosunku do masy wejściowej odpadów przyjmowanych do ZUO, co pozwoli określić ogólną redukcję masy odpadów składowanych w stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZUO. Po analizie wyników prób końcowych nastąpi etap potwierdzenia gwarancji technologicznych oraz ekologicznych, co jest wymogiem oddania Zakładu do użytku.

Przygotowania do rozruchu w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku – X 2011 r.

Realizacja Projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” zbliża się już ku końcowi. Rozpoczęcie prób końcowych zaplanowano na grudzień bieżącego roku. W trakcie tych prób zostaną przeprowadzone szkolenia dla personelu. W związku z powyższym trwa obecnie proces naboru kadry pracowniczej.

Panorama Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/EłkuStopień zaawansowania rzeczowego przy budowie ZUO w Siedliskach k/Ełku osiągnął wysoki ok. 80% poziom wszystkich założonych w harmonogramie robót.

Panorama Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/EłkuWykonawca ukończył już prace w ramach wykonania następujących obiektów:

– segmentu przyjmowania i ewidencjonowania odpadów (budynek wagowy wraz z dwoma wagami samochodowymi platformowymi oraz bramką dozymetryczną do wykrywania odpadów radioaktywnych)

– Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów.

W budynku administracyjnym prowadzone są prace wykończeniowe w zakresie białego montażu instalacji sanitarnej i osprzętu elektrycznego.

Ponadto w hali sortowania odpadów komunalnych trwają ostatnie roboty wykończeniowe i roboty zewnętrzne.

Hala intensywnej stabilizacji tlenowej jest już na ukończeniu. W hali oraz w biofiltrze montowane są perforowane płyty żelbetowe. Natomiast plac dojrzewania i waloryzacji kompostu jest już gotowy.

Ponadto Wykonawca prowadzi końcowe roboty wykończeniowe w zakresie:

– segmentu demontażu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego

– segmentu kruszenia odpadów budowlanych
– segmentu czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych

– boksów na surowce wtórne i na paliwo alternatywne (RDF)

– garaży dla pojazdów kołowych i kompaktora.

Jednocześnie trwają prace nasadzeniowe „pasa zieleni izolacyjnej” oraz roboty przy budowie dróg, placów oraz parkingów.

Na wysokim ok. 84% poziomie zaawansowania jest także realizacja działań związanych z dostarczeniem wyposażenia technologicznego poszczególnych elementów zakładu. W najbliższym czasie rozpoczną się dostawy sprzętu kołowego.

Równolegle prowadzone są także roboty budowlane przy kwaterze odpadów balastowych, gdzie Wykonawca wykonuje prace na trzecim, ostatnim odcinku robót. Trwają roboty ziemne oraz układane są warstwy uszczelniające z folii i geowłókniny.

Zaawansowanie prac budowlanych na terenie stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej – X 2011 r.

Panorama stacji przeładunkowej wraz z PDGO w OleckuPrace związane z realizacją robót budowlanych i montażowych na terenie stacji przeładunkowych wraz z PDGO w Olecku oraz w Kośmidrach (Gmina Gołdap) zostały już ukończone.

Panorama stacji przeładunkowej wraz z PDGO w Kośmidrach (Gmina Gołdap)W przypadku stacji przeładunkowej wraz z PDGO w Białej Piskiej trwają jeszcze ostatnie prace dotyczące odprowadzenia wód deszczowych oraz zasadzenia zieleni dekoracyjnej.

Panorama stacji przeładunkowej wraz z PDGO w Białej PiskiejW ramach budowy każdej ze stacji wykonano: segment przyjmowania i ewidencjonowania odpadów – budynek wagowy wraz z wagą, Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, budynek garażowo-warsztatowy, automatyczną stację przeładunkową oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą.

W najbliższym czasie zostaną zrealizowane dostawy sprzętu w postaci samochodów ciężarowych z urządzeniem hakowym do przewożenia odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.

Aktualnie Wykonawca przygotowuje niezbędną dokumentację do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla poszczególnych stacji przeładunkowych. Po oddaniu stacji do użytku zostaną przeprowadzone próby końcowe. Po pomyślnym zakończeniu tych prób, stacje przejmie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

Montaż technologii w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku – VII 2011

Realizacja prac budowlanych na terenie nowopowstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku wchodzi już w jedną z końcowych faz realizacji. W hali sortowni trwa obecnie montaż w pełni zautomatyzowanej i wielofunkcyjnej instalacji do sortowania odpadów. Umożliwi ona maksymalny odzysk surowców wtórnych oraz wydzielenie frakcji wysokokalorycznych jako komponentu do produkcji paliwa alternatywnego poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii optopneumatycznej NIR.

Dostawca technologii – firma SUTCO-POLSKA z Katowic sukcesywnie dostarcza kolejne elementy technologii. Dotychczas zamontowano między innymi:

– sito bębnowe (3m*12m), dzięki któremu rozdzielane będą poszczególne frakcje odpadów zmieszanych

– system przenośników segmentu nadawy

– kabinę wstępnej segregacji do usuwania odpadów gabarytowych i odpadów problemowych

– segment przenośników odbierających z sita.

W przeciągu kilku kolejnych miesięcy zostaną zamontowane między innymi separatory optopneumatyczne, których zadaniem będzie automatyczne wydzielenie surowców wtórnych, takich jak: papier, folia, karton, PET kolorowy i bezbarwny oraz frakcji energetycznej.

W hali kompostowni wykonywane są obecnie prace końcowe przy kanałach kompostowniczych oraz roboty zbrojeniowe dla biofiltru, który będzie oczyszczał powietrze wylotowe.

Dobiegają również końca prace w zakresie opróżnienia Zbiornika „A” – miejsca budowy kwatery odpadów balastowych – z którego wypompowano około 50.000 m3 wody. Jednocześnie trwają prace ziemne w zakresie niwelacji terenu.

Zaawansowanie prac budowlanych w Siedliskach k/Ełku – V 2011

Pomimo długiego okresu zimowego oraz napotkanych problemów natury formalno-prawnej stan wykonanych prac na placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz z kwaterą odpadów balastowych w Siedliskach k/Ełku przebiega według założonego planu. Ogół wykonanych prac budowlanych nowopowstających obiektów na terenie budowy w Siedliskach jest już na przysłowiowym półmetku.

 

W końcowej fazie realizacji znajduje się:

– budynek administracyjny z salą edukacyjną

– budynek obsługi wag wraz z zadaszeniem

– hala segmentu obróbki mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie

– Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

– hala instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej.

Jednocześnie realizowane są roboty związane z budową:

 • hali demontażu odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD
 • garażu dla pojazdów kołowych z zapleczem sanitarnym
 • segmentu odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych

– boksów na paliwo z frakcji energetycznej odpadów i boksów na surowce wtórne.

Prowadzona jest również budowa kwatery odpadów balastowych. Realizacja robót budowlanych i montażowych przy budowie kwatery wynosi około 12%. Rozpoczęto opróżnianie Zbiornika „A” – miejsca budowy kwatery odpadów balastowych.

Zrzuconych zostanie około 50 000 m3 zgromadzonej w zbiorniku zanieczyszczonej wody poprzez system kanalizacyjny wybudowany w 2010 roku, a następnie gminną i miejską siecią kanalizacyjną, ze zbiornika wodnego o powierzchni ok. 3 ha, wprost do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.

 

Dobiegają również końca prace związane z budową:

– zbiornika dwukomorowego, do którego będą trafiać ścieki i odcieki technologiczne.
– zbiornika permeatu t.j. zbiornika oczyszczonych ścieków technologicznych

– systemu infrastruktury podziemnej.

Prace budowlane na terenie ZUO w Siedliskach k/Ełku (etap I – II) – styczeń 2011 r.

Realizacja Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Postęp prac budowlanych na terenie gdzie powstaje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz z kwaterą odpadów balastowych w Siedliskach k/Ełku jest już znaczący. Tempo prac jest wyraźne. Generalny Wykonawca konsorcjum firm w składzie : „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. (Ełk) i SUTCO – POLSKA Sp. z o.o. (Katowice) prowadzi zaawansowane prace w oparciu o prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę. Na placu budowy widać już elementy pierwszych obiektów przyszłego zakładu.

 

Dotychczas wykonawca wzniósł:

– budynek administracyjny

– budynek obsługi wag

Trwa montaż wagi wjazdowej i wyjazdowej

Prowadzone są zaawansowane prace nad wykonaniem Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), gdzie powstały ściany żelbetowe wraz z rampą najazdową i zamontowano konstrukcję stalowej wiaty.

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów

 

Jednocześnie budowana jest:

– sortownia

– kompostownia

– budynek garażowy

– hala demontażu odpadów wielkogabarytowych

Prace budowlane na placach budowy stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej – styczeń 2011 r.

Najbardziej zaawansowany postęp prac budowlanych występuje na terenie budowy stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach. Dnia 15.11.2010 r. wykonawca kontraktu firma „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Projektowym „AC-SYSTEM” s.c. rozpoczął pierwsze roboty budowlane na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. W chwili obecnej prowadzone są roboty związane z wybudowaniem Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, budynku garażowo-warsztatowego wraz z rampą Automatycznej Stacji Przeładunkowej.

Teren budowy stacji przeładunkowej w Kośmidrach (Gmina Gołdap)

Projekt zagospodarowania terenu w Kośmidrach

 

Z kolei pierwsze prace budowlane na terenie stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku rozpoczęły się dnia 22.11.2010 r. Na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę wykonawca prowadzi roboty w zakresie wykonania Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) oraz budynku garażowo – warsztatowego.

Teren budowy stacji przeładunkowej w Olecku

Projekt zagospodarowania terenu w Olecku

 

Natomiast w dniu 31.12.2010 r. Wykonawca kontraktu firma „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Projektowym „AC-SYSTEM” s.c. uzyskał prawomocną decyzję pozwolenia na budowę stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej. Obecnie przystąpiono do pierwszych robót budowlanych.

Projekt zagospodarowania terenu w Białej Piskiej

Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku

Rozpoczęcie prac budowlanych Etap I – „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
komunalnych w Siedliskach k/Ełku” – (15.09.2010 r.)

W dniu 15.09.2010 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane w ramach I etapu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. Wykonawca kontraktu nr 1 – konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. (Ełk) i SUTCO – POLSKA Sp. z o.o. (Katowice) – rozpoczął roboty w zakresie wykonania budynku obsługi wag i budynku administracyjnego wraz z salą edukacyjną, wagi wjazdowej i wyjazdowej, Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów oraz myjni najazdowej kół i podwozi samochodowych. Jednocześnie powstanie cała infrastruktura towarzysząca w postaci: sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowe, teletechniczne i energetyczne, linii oświetleniowej oraz układu komunikacyjnego i zieleni.

Prace na placu budowy w Siedliskach k/EłkuOficjalne rozpoczęcie całego procesu budowlanego Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” nastąpiło w dniu 17.09.2010 r. podczas wmurowania Aktu Erekcyjnego w fundamenty na placu budowy w Siedliskach k/Ełku w obecności Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego.

Minister Środowiska podczas wmurowania Aktu Erekcyjnego pod nowo powstający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

Zdjęcie z uroczystości wmurowania Aktu erekcyjnego – Prezes Edward Palczewski wraz z ministrem Środowiska, Panem Andrzejem Kraszewskim.

Uroczyste wmurowanie Aktu Erekcyjnego – 17.09.2010 r.

Podpisany Akt Erekcyjny pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

Wykonanie kanalizacji sanitarnej

We wrześniu 2010 r. zostały ukończone prace w zakresie wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem energetycznym.

Przepompownia ścieków sanitarnych

Rozpoczęcie prac budowlanych – Budowa kwatery odpadów balastowych w Siedliskach k/Ełku (24.05.2010)

Zdjęcie z placu budowyW dniu 24 maja 2010 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane związane z realizacją Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Wykonawca (konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. (Ełk) – lider, Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. oraz biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.) kontraktu Nr 2 – Budowa kwatery odpadów balastowych rozpoczął roboty w zakresie wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej. W następnej kolejności zostanie opróżniony zbiornik „A” wyrobiska poeksploatacyjnego iłów i glin, po czym wykonana zostanie:

 

 • kwatera składowania odpadów wraz z przepompownią,
 • studnia zbiorcza odcieków z rowów opaskowych starej kwatery składowej,
 • segment podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych,
 • kolektor grawitacyjno-tłoczny zrzutowy wraz z komorą przyłączeniową umożliwiająca niezależny zrzut ścieków sanitarnych i ścieków technologicznych.
Istotne wydarzenia
 • 15 lipiec 2009 r. – podpisanie umowy na świadczenie usług Pomocy Technicznej dla Projektu z firmą AECOM oraz AECOM Limited.
 • 11 luty 2010 r. – podpisanie umowy na świadczenie działań informujących i promujących dla Projektu z firmą „COMPRESS”
 • 18 luty 2010 r. – podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu z firmą „Grontmij Polska”, Grontmij Nederland BV oraz Instytutem Zrównoważonego Rozwoju.
 • 10 marzec 2010 r. – podpisanie umowy na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku z firmą „PRIBO-EPB” i Sutco-Polska
 • 26 marzec 2010 r. – podpisanie umowy na budowę kwatery odpadów balastowych z konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB”, Przedsiębiorstwo J.A.T. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA”
 • 19 kwiecień 2010 r. – podpisanie umów na budowę stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (gmina Gołdap), Olecku oraz Białej Piskiej z firmą „PRIBO-EPB” i Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym „AC-SYSTEM”.
 • 27 kwiecień 2010 r. – podpisanie umowy na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu z firmą Scott Wilson.

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook