Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Unijne dofinansowanie na doposażenie infrastruktury oraz kampanię edukacyjną

Eko-MAZURY > Projekty > Unijne dofinansowanie na doposażenie infrastruktury oraz kampanię edukacyjną
Projekty
Unijne dofinansowanie na doposażenie infrastruktury oraz kampanię edukacyjną

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. pozyskało ponad 370 tys. zł z Unii Europejskiej, na realizację zadań w zakresie odzyskiwania surowców wtórnych oraz edukacji społecznej dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami. Obie umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11 lipca 2019 r. Pozyskane środki pochodzą z RPO WiM na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość dofinansowanych projektów to 536 280 zł.

 

Bartosz Detkiewicz Prezes Zarządu PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. 11 lipca 2019 r. w Olsztynie, podpisał umowy o dofinansowanie na realizację dwóch projektów na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku, są to:

 

1. „Projekt doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach poprzez zakup prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych wraz z kampanią edukacyjną związaną ze zmianą systemu gospodarki odpadami” (RPWM.05.01.00-28-0001/19-00):

 

Całkowita wartość projektu – 268 140 zł, w tym:

 • dofinansowanie z UE – 185 300 zł

 

2. „Projekt doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku poprzez zakup prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych wraz z kampanią edukacyjną związaną ze zmianą systemu gospodarki odpadami” (RPWM.05.01.00-28-0002/19-00)

 

Całkowita wartość projektu – 268 140 zł, w tym:

 • dofinansowanie z UE – 185 300 zł

 

Zadania będą polegały na doposażeniu istniejącej infrastruktury stacji przeładunkowych w Kośmidrach oraz Olecku w nowoczesne prasokontenery do selektywnej zbiórki odpadów takich jak papier, kartony, folie oraz inne suche odpady i surowce wtórne, a także przeprowadzeniu kampanii informacyjnej dla mieszkańców Gmin Gołdap i Olecko w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami.

 

Całkowita wartość projektów to 536 280 zł.

 

Pozyskane środki (370 300 zł) pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekty polegają na doposażeniu w prasokontenery Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach i Olecku, które swoim działaniem obejmują mieszkańców Gmin Gołdap oraz Olecko. Zakup urządzeń umożliwi m.in.:

 

 • dostosowanie posiadanej infrastruktury do nowych wymagań prawnych w zakresie gospodarki odpadami,
 • zabezpieczenie papieru i tworzyw sztucznych podczas ich gromadzenia oraz transportu, dzięki zamkniętej konstrukcji urządzeń,
 • ograniczenie kosztów transportu odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, dzięki pięciokrotnemu zmniejszeniu objętości odpadów w stosunku do ich objętości usypowej,
 • ograniczenie kosztów związanych z załadunkiem i rozładunkiem odpadów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa.

 

Ponadto w ramach zadań zrealizowana zostanie kampania edukacyjna, w celu zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami.

 

Cele do osiągnięcia:

 

 • zwiększenie o 50% udziału poszczególnych frakcji przekazywanych do recyklingu w ogólnym strumieniu odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowiska w Siedliskach,
 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami i selektywnej zbiórki.

 

Planowane efekty:

 

 • wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie stacji przeładunkowych w Kośmidrach i Olecku,
 • rozwój gospodarki cyrkulacyjnej, zakładającej m.in. maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych z odpadów dzięki większej czystości i wstępnemu rozdzieleniu odpadów na podstawowe strumienie,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją nowych materiałów z surowców poprzez większy nakład odpadów przekazywanych do recyklingu,
 • zmniejszenie zużycia energii do produkcji analogicznych produktów poprzez bazowanie na surowcach wtórnych,
 • zmniejszenie ilości transportów na odcinkach Kośmidry-Ełk oraz Olecko-Ełk, a tym samym dostępność tej trasy dla innych użytkowników, co przekłada się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych ze spalaniem paliw płynnych,
 • zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego – prasokontenery chronią odpady przed czynnikami atmosferycznymi zarówno w trakcie ich gromadzenia jak i transportu.
powrót arrow
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ
Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook