Unijne dofinansowanie na doposażenie infrastruktury oraz kampanię edukacyjną.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. pozyskało ponad 370 tys. zł z Unii Europejskiej, na realizację zadań w zakresie odzyskiwania surowców wtórnych oraz edukacji społecznej dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami. Obie umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 11 lipca 2019 r. Pozyskane środki pochodzą z RPO WiM na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość dofinansowanych projektów to 536 280 zł. 

Bartosz Detkiewicz Prezes Zarządu PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. 11 lipca 2019 r. w Olsztynie, podpisał umowy o dofinansowanie na realizację dwóch projektów na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku, są to:

 

1.  „Projekt doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach poprzez zakup prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych wraz z kampanią edukacyjną związaną ze zmianą systemu gospodarki odpadami” (RPWM.05.01.00-28-0001/19-00):

Całkowita wartość projektu – 268 140 zł, w tym:

 • dofinansowanie z UE – 185 300 zł

2.  „Projekt doposażenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku poprzez zakup prasokontenerów do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych wraz z kampanią edukacyjną związaną ze zmianą systemu gospodarki odpadami” (RPWM.05.01.00-28-0002/19-00)

Całkowita wartość projektu – 268 140 zł, w tym:

 • dofinansowanie z UE – 185 300 zł

Zadania będą polegały na doposażeniu istniejącej infrastruktury stacji przeładunkowych w Kośmidrach oraz Olecku w nowoczesne prasokontenery do selektywnej zbiórki odpadów takich jak papier, kartony, folie oraz inne suche odpady i surowce wtórne, a także przeprowadzeniu kampanii informacyjnej dla mieszkańców Gmin Gołdap i Olecko w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami.

Całkowita wartość projektów to 536 280 zł.

Pozyskane środki (370 300 zł) pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji o realizowanych projektach

Projekty polegają na doposażeniu w prasokontenery Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach i Olecku, które swoim działaniem obejmują mieszkańców Gmin Gołdap oraz Olecko. Zakup urządzeń umożliwi m.in.:

 • dostosowanie posiadanej infrastruktury do nowych wymagań prawnych w zakresie gospodarki odpadami,
 • zabezpieczenie papieru i tworzyw sztucznych podczas ich gromadzenia oraz transportu, dzięki zamkniętej konstrukcji urządzeń,
 • ograniczenie kosztów transportu odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, dzięki pięciokrotnemu zmniejszeniu objętości odpadów  w stosunku do ich objętości usypowej,
 • ograniczenie kosztów związanych z załadunkiem i rozładunkiem odpadów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa.

Ponadto w ramach zadań zrealizowana zostanie kampania edukacyjna, w celu zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej racjonalnego gospodarowania odpadami

Cele do osiągnięcia:  

 • zwiększenie o 50% udziału poszczególnych frakcji przekazywanych do recyklingu  w ogólnym strumieniu odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowiska  w Siedliskach,
 • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami i selektywnej zbiórki.

Planowane efekty:

 • wdrożenie nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie stacji przeładunkowych w Kośmidrach i Olecku,
 • rozwój gospodarki cyrkulacyjnej, zakładającej m.in. maksymalne odzyskiwanie surowców wtórnych z odpadów dzięki większej czystości i wstępnemu rozdzieleniu odpadów na podstawowe strumienie,
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją nowych materiałów z surowców poprzez większy nakład odpadów przekazywanych   do recyklingu,
 • zmniejszenie zużycia energii do produkcji analogicznych produktów poprzez bazowanie na surowcach wtórnych,
 • zmniejszenie ilości transportów na odcinkach Kośmidry-Ełk oraz Olecko-Ełk, a tym samym dostępność tej trasy dla innych użytkowników, co przekłada się  na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych ze spalaniem paliw płynnych,
 • zmniejszenie ryzyka wtórnego zanieczyszczenia środowiska naturalnego  – prasokontenery chronią odpady przed czynnikami atmosferycznymi zarówno  w trakcie ich gromadzenia jak i transportu.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł