Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

związek


Rys historyczny

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku został powołany drogą uchwały z 10 stycznia 2004 r. przez Rady pięciu Gmin położonych w granicach powiatu ełckiego (Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Kalinowo, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy).

mapa

Podstawą prawną powstania Związku jest Ustawa o samorządzie gminnym art. 64 z dnia 8 marca 1990 r. i z obowiązującym art. 68 ww. ustawy. W dniu 10.01.2004 r. Związek do Rejestru Związków Międzygminnych wpisano pod pozycją 259.
Statut Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 8, poz.173 w dniu 14 stycznia 2004 r.

Założenia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” ukierunkowano na wspieranie w głównej mierze przedsięwzięć zmierzających do utworzenia kompleksowych, skutecznych i efektywnych systemów i instalacji gospodarki odpadami komunalnymi, przeznaczonych do obsługi co najmniej 150 tys. mieszkańców. Aby możliwe było uzyskanie dofinansowania na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Związek Międzygminny rozpoczął proces poszerzenia swoich struktur, który zakończył się w sierpniu 2006 roku. Finalnie członkami Związku Międzygminnego zostało 12 Gmin.


Wykaz członków Związku Międzygminnego


Gmina miejska

Miasto Ełk(uchwała Nr VI/43/03 z dnia 21 marca 2003 r.)

Gminy miejsko-wiejskie:

Olecko (uchwała Nr XXXI/234/05 z dnia 24 marca 2005 r.)
Gołdap (uchwała Nr XXXII/198/2005 z dnia 6 lipca 2005 r.)
Biała Piska (uchwała Nr XXXVIII/357/05 z dnia 8 grudnia 2005 r.)

Gminy wiejskie:

Ełk (uchwała Nr V/26/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.)
Kalinowo (uchwała Nr IV/22/03 z dnia 24 marca 2003 r.)
Stare Juchy (uchwała Nr IV/21/03 z dnia 19 lutego 2003 r.)
Prostki (uchwała Nr VI/31/2003 z dnia 6 lutego 2003 r.)
Kowale Oleckie (uchwała Nr XXV/178/2005 z dnia 31 marca 2005 r.)
Świętajno (uchwała Nr XXXVI/172/05 z dnia 30 marca 2005 r.)
Wieliczki (uchwała Nr XX/104/05 z dnia 30 marca 2005 r.)
Dubeninki (uchwała Nr XVI/112/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r.)

W dniu 27 listopada 2006 r. zawarto porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku w sprawie wykonania dokumentacji aplikacyjnej wymaganej do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu pn.:
„Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze
składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ Ełku”.

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów, Wojewody, a w zakresie gospodarki finansowej – Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


Cele i zadania Związku

Celem priorytetowym Związku jest uporządkowanie gospodarki odpadami, w tym budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych.

Związek ma do wykonania następujące zadania:

 

  • realizacja zrównoważonego rozwoju,
  • rozwój turystyki, rekreacji i związanych z tym usług,
  • tworzenie nowych miejsc pracy w dziedzinach mniej obciągających środowisko tzw. „zielonych miejsc pracy”,
  • współdziałanie z innymi związkami, gminami, instytucjami i władzami wojewódzkimi w zakresie dostosowawczym usług i budowy infrastruktury komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Unii Europejskiej,
  • informowanie i edukowanie społeczności lokalnej,
  • promowanie Związku,
  • zabieganie o środki finansowe z Unii Europejskiej.

Związek realizuje zadania publiczne, określone statutem i przyjęte do realizacji uchwałą Zgromadzenia Związku, w formach przewidzianych przez prawo. Realizacja zadań następuje w szczególności poprzez tworzenie własnych jednostek organizacyjnych, przystępowanie do podmiotów już istniejących, zawieranie umów z innymi podmiotami. Związek współpracuje z innymi związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi oraz społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, a także podejmuje współpracę zagraniczną.


Drukuj artykuł Drukuj artykuł