NOWY PRZETARG NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA!

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy kolejny przetarg na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy”. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2013 r. pod numerem 173056-2013 oraz na stronie BIP Przedsiębiorstwa, gdzie dostępna jest SIWZ i wszystkie niezbędne załączniki. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 15 maja 2013 r. o  godzinie 11:30.
Zapraszamy firmy ubezpieczeniowe do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym!

Drukuj artykuł Drukuj artykuł