POSZUKUJEMY KANDYDATA NA STANOWISKO PREZESA SPÓŁKI!


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki, 19-300 Ełk Siedliska 77, lub listownie/kurierem (decyduje data wpływu do Spółki).
PDF

Drukuj artykuł Drukuj artykuł