Organy spółki

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym. Głównym jego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym kontrolę nad Zarządem oraz stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.
Szczególne kompetencje Rady Nadzorczej to ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych. Ponadto Rada Nadzorcza jest władna w ocenie wniosków Zarządu co do podziału zysku bądź pokrycia strat finansowych spółki.

Zgromadzenie Wspólników jest organem uchwałodawczym Spółki, tworzą je wszyscy wspólnicy Spółki. W kompetencji Zgromadzenia Wspólników mieszczą się sprawy w zakresie decydowania o najważniejszych sprawach Spółki.
Wyrazem powzięcia woli Zgromadzenia Wspólników są Uchwały.
Uchwały zobowiązują Zarząd do podjęcia działań w przedmiocie ich realizacji.
W skład Zgromadzenia wchodzą: Prezydent Ełku, Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin – będący członkami Związku. Dodatkowo członkowie Związku są reprezentowani w Zgromadzeniu Związku po jednym dodatkowym przedstawicielu z każdej gminy.


Zarząd Spółki:

1. Prezes Zarządu - Bartosz Detkiewicz

 


Rada Nadzorcza:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej -  Edward Michał Wenda

2. Członek Rady Nadzorczej -  Marek Chojnowski

3. Członek Rady Nadzorczej -  Ewa Żukowska

 4. Członek Rady Nadzorczej - Jarosław Duchnowski

PDF

Drukuj artykuł Drukuj artykuł