Opis Projektu

W dniu 14 maja 2009 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Umowę (nr. UDA-POIS.02.01.00-00-004/08-00) o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” w ramach działania 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Zasadniczym zadaniem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie gminom zrzeszonym w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych oraz unijnych.

System gospodarki odpadami obejmował będzie obszar zlokalizowany w województwie warmińsko-mazurskim, w 4 powiatach, na terenie 12 gmin: miasto Ełk, gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki i Dubeninki; gminy miejsko-wiejskie Olecko, Gołdap i Biała Piska. Projektowany w ramach przedsięwzięcia system gospodarki odpadami obsługiwać będzie ponad 154 tys. mieszkańców tego regionu. Podstawowym zadaniem Projektu jest powstanie instalacji do unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku oraz trzech stacji przeładunkowych, zlokalizowanych w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej.


Montaż finansowy Projektu wygląda następująco:

 1. Środki własne Beneficjenta – 32 924 485,01 PLN
 2. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 15 000 000,00 PLN
 3. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności – 41 929 185,07 PLN


Struktura montażu finansowego dla Projektu

Łącznie wydatki przewidziane na realizację całego Projektu oraz rozpoczęcie działalności bieżącej, kształtują się na poziomie 89 853 670,08 PLN


Struktura wydatków w ramach Projektu po aneksowaniu umów na poszczególne kontrakty (PLN netto)


Zakres Przedsięwzięcia


W ramach Przedsięwzięcia przewidziano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

oparto na systemie technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych polegającego na segregacji mechanicznej i manualnej w hali sortowni oraz intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowlanych w hali kompostowni.

W skład systemu wejdą:

 1. segment przyjmowania i ewidencji odpadów,
 2. segment obróbki mechanicznej i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie,
 3. segment stabilizacji tlenowej frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych i biodegradowalnych zbieranych selektywnie,
 4. instalacja intensywnej stabilizacji tlenowej frakcji biodegradowalnej wydzielonej z odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów „zielonych” zbieranych selektywnie,
 5. plac dojrzewania i waloryzacji kompostu,
 6. segment demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 7. segment kruszenia i magazynowania odpadów budowlanych,
 8. segment magazynowania odpadów niebezpiecznych,
 9. zaplecze techniczne,
 10. zaplecze administracyjno socjalne,
 11. instalacje i sieci wewnątrzzakładowe,
 12. drogi i place manewrowe,
 13. ogrodzenie i zieleń ochronna.

W dniu 10 marca 2010 roku została podpisana umowa na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku na kwotę 59 982 524 PLN netto z firmą „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. (Ełk) i Sutco Polska Sp. z o.o. (Katowice). Wartość kontraktu zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 2 z dnia 28.09.2011 r. do umowy wynosi obecnie 59 345 376,30 PLN netto.

2. Budowę kwatery składowej balastu

wraz z systemem uszczelnienia i drenażu odcieków oraz segment podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych.


W ramach kontraktu przewidywana jest budowa kwatery składowej w której skład wejdą:

 1. segment podczyszczania ścieków i ścieków technologicznych,
 2. zbiornik odcieków i ścieków technologicznych,
 3. zbiornik oczyszczonych odcieków i ścieków technologicznych (permeatu),
 4. kolektor zrzutowy wraz z komorą przyłączeniową.

Powierzchnia kwatery składowej balastu wynosić będzie 5,1 ha i objętość 560 000 m3 co pozwoli na funkcjonowanie kwatery na najbliższe 30 lat.

W dniu 26 marca 2010 roku został podpisany kontrakt z konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB” Sp. z o. o. (Ełk) – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o. o. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na budowę kwatery odpadów balastowych na kwotę 11 500 000 PLN netto. Wartość kontraktu zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 z dnia 21.02.2011 r. do umowy wynosi obecnie 10 902 032,04 PLN netto.

3. Budowę Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (gm. Gołdap).

W ramach kontraktu przewidziana jest budowa stacji przeładunkowej w której skład wejdą:

 1. Punkt ewidencji odpadów, w tym:
  - samochodowa waga platformowa z systemem regulacji ruchu,
  - budynek wagowy,
 2. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów z wyposażeniem,
 3. automatyczna stacja przeładunkowa z wyposażeniem,
 4. budynek garażowo – warsztatowy,
 5. niezbędne przyłącza,
 6. sieci i instalacje wewnątrzzakładowe,
 7. drogi i place manewrowe,
 8. zieleń,
 9. ogrodzenie.

W dniu 19 kwietnia 2010 roku został podpisany kontrakt z firmą „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym „AC-SYSTEM” s.c. na budowę stacji przeładunkowej na kwotę 3 635 710 PLN netto. Wartość kontraktu zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 2 z dnia 29.07.2011 r. wynosi obecnie 3 589 942,92 PLN netto.

4. Budowę Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku.

W ramach kontraktu przewidziana jest budowa stacji przeładunkowej w której skład wejdą:

 1. Punkt ewidencji odpadów, w tym:
  - samochodowa waga platformowa z systemem regulacji ruchu,
  - budynek wagowy,
 2. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów z wyposażeniem,
 3. automatyczna stacja przeładunkowa z wyposażeniem,
 4. budynek garażowo ” warsztatowy,
 5. niezbędne przyłącza,
 6. sieci i instalacje wewnątrzzakładowe,
 7. drogi i place manewrowe,
 8. zieleń,
 9. ogrodzenie.

W dniu 19 kwietnia 2010 roku został podpisany kontrakt z firmą „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym „AC-SYSTEM” s.c. na budowę stacji przeładunkowe na kwotę 3 955 785 PLN netto. Wartość kontraktu zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 z dnia 15.11.2010 r. do umowy wynosi obecnie 3 720 043,74 PLN netto.

5. Budowę Stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej.

W ramach kontraktu przewidziana jest budowa stacji przeładunkowej w której skład wejdą:

 1. Punkt ewidencji odpadów, w tym:
  - samochodowa waga platformowa z systemem regulacji ruchu,
  - budynek wagowy,
 2. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów z wyposażeniem,
 3. automatyczna stacja przeładunkowa z wyposażeniem,
 4. budynek garażowo – warsztatowy,
 5. niezbędne przyłącza,
 6. sieci i instalacje wewnątrzzakładowe,
 7. drogi i place manewrowe,
 8. zieleń,
 9. ogrodzenie.

W dniu 19 kwietnia 2010 roku został podpisany kontrakt z firmą „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym „AC-SYSTEM” s.c. na budowę stacji przeładunkowej na kwotę 3 257 190 PLN netto. Wartość kontraktu zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 1 z dnia 06.12.2010 r. wynosi obecnie 3 250 962,88 PLN netto.

6. Inżynier Kontraktu

 

Zadaniem Wykonawcy kontraktu jest zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach kontraktów na roboty budowlane, a w szczególności: organizacja, koordynacja, nadzór, monitoring i raportowanie oraz wykonanie obowiązków Inżyniera (zgodnie z warunkami kontraktów na roboty budowlane) i wykonanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego.

W dniu 18 lutego 2010 roku został podpisany kontrakt z firmą „Grontmij Polska” Sp. z o.o. (Poznań), Grontmij Nederland BV (Holandia) oraz Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (Białystok) na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu na kwotę 1 381 844 PLN netto.

7. Pomoc Techniczna dla Projektu

 

Kontrakt polega na wsparciu pomyślnej realizacji projektu, a w szczególności doradztwie i opiniowaniu wszelkich zmian tak w zakresie prowadzonych kontraktów jak i w sferze instytucjonalnej Projektu.

W dniu 15 lipca 2009 roku został podpisany kontrakt z firmą AECOM Sp. z o.o. (Warszawa) oraz AECOM Limited (Wielka Brytania) na świadczenie usług Pomocy Technicznej dla Projektu na kwotę 631 972 PLN netto. Niniejsza umowa nie jest kontynuowana.

8. Program Edukacji Ekologicznej

 

Kontrakt ma na celu opracowanie i wdrożenie skutecznego programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórki odpadów w gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Ełku.

Działania edukacyjne będą obejmować w szczególności:

 • uczestnictwo w charakterze moderatora w spotkaniach edukacyjnych organizowanych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.;
 • redakcję kwartalnika ekologicznego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
 • przygotowanie materiałów edukacyjnych, szkoleniowych;
 • prowadzenie seminariów, kursów;
 • organizację festynów, turniejów i konkursów.

W dniu 27 kwietnia 2010 roku został podpisany kontrakt z firmą Scott Wilson Sp. z o.o. na opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej na kwotę 692 200 PLN netto.

9. Działania informujące i promujące

 

Celem kontraktu jest prowadzenie działań komunikacyjnych i promujących dla całego Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

 • działań Unii Europejskiej w zakresie ekologii i ochrony środowiska;
 • zwiększenia świadomości mieszkańców na temat stanu środowiska naturalnego;
 • kształtowania kultury ekologicznej;
 • tworzenia nowych wzorców zachowań w zakresie korzystania z zasobów środowiska.

Działania mają zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat udziału Unii Europejskiej w realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz podwyższyć poziom wiedzy na temat celów i korzyści wynikających z realizacji Projektu.

W dniu 11 lutego 2010 roku został podpisany kontrakt z firmą „COMPRESS” S.A. (Warszawa) na świadczenie działań informujących i promujących dla Projektu na kwotę 328 500 PLN netto. Wartość kontraktu zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 2 z dnia 10.11.2011 r. do umowy wynosi obecnie 326 597,12 PLN netto.


Cele i korzyści realizacji przedsięwzięcia

Celem realizacji przedsięwzięcia jest doprowadzenie systemu gospodarki odpadów gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Ełku do stanu zgodnego z wymaganiami przepisów Polski i UE. Umożliwienie świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych tych gmin w gospodarce odpadami oraz zapewnienie możliwości wieloletniego unieszkodliwiania odpadów w tym regionie.


Realizacja Projektu doprowadzi do osiągnięcia celów społeczno-gospodarczych w szczególności:

 

a) celów jakościowych (niemierzalne):

 

 • dostosowania systemu gospodarki odpadami na terenie objętym Przedsięwzięciem do kryteriów formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych;
 • zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi systemu gospodarowania odpadami;
 • ograniczenia składowania odpadów w sposób niekontrolowany;
 • zmniejszenia kosztów unieszkodliwiania w porównaniu do kosztów składowania odpadów na składowiskach poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;
 • zachowania przez region wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
 • podniesienia świadomości społecznej w zakresie gospodarowania odpadami i ochronę środowiska w wyniku działań edukacyjnych związanych z projektem;
 • poprawy konkurencyjności gospodarczej regionu poprzez zwiększenie jego atrakcyjności;
 • zapewnienia warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych;
 • zwiększenia atrakcyjności lokalnego rynku pracy poprzez kreowanie nowych miejsc pracy.

b) celów ilościowych (mierzalne):

 

 • wprowadzenia gospodarki odpadami zgodnej z obowiązującym prawodawstwem w regionie zamieszkałym przez ponad 154 tys. mieszkańców i objęcia w roku docelowym tj. 2012r. 100% populacji mieszkańców zorganizowanym system odbioru i zagospodarowania odpadów;
 • zmniejszenia ilości odpadów unieszkodliwianych na składowiskach o minimum 61%;
 • obniżenia ilości składowanych odpadów biodegradowalnych o 65% w stosunku do wytworzonych w 1995 r.;
 • zmniejszenia emisji biogazu powstającego podczas procesu składowania.


Korzyści realizacji Przedsięwzięcia:

 

 • osiągnięcie wysokich standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska;
 • przyczynienie się do wdrożenia dyrektyw:
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE w sprawie odpadów,
  • Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;
 • uporządkowanie gospodarki odpadami;
 • wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych;
 • stworzenie możliwości selektywnego przekazywania odpadów (zbiórka u źródła, w Punktach Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów);
 • osiągnięcie trwałości środowiska naturalnego;
 • redukcja ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska;
 • poprawa walorów krajobrazowych;
 • pozytywny wpływ na zdrowie publiczne;
 • przyczynienie się do zmniejszenia dysproporcji związanych z rozwojem regionalnym;
 • wzrost gospodarczy i rozwój społeczny poprzez wpływ na rozwój infrastruktury regionu oraz zmianę wzorców konsumpcji i produkcji;
 • wdrożenie idei ekorozwoju i przestrzeganie zasad działań prewencyjnych poprzez edukację ekologiczną społeczeństwa;
 • wypromowanie efektywnego i korzystnego dla środowiska sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.


10. Ostateczne rozliczenie Projektu

Całkowita wartość Projektu wyniosła 105 312 331,51 PLN:

 1. Wkład własny Gmin – 31 506 000,00 PLN
 2. Pożyczka inwestycyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 15 000 000,00 PLN
 3. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności – 45 030 840,89 PLN
 4. Środki własne beneficjenta – 13 775 490,62 PLN


Broszura informacyjna Projektu – VII 2010

Broszura informacyjna Projektu – VII 2010


Prezentacja o Projekcie „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” – IX 2010

Prezentacja o Projekcie „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” – IX 2010

PDF

Drukuj artykuł Drukuj artykuł