Informacje dla Mieszkańców

Godziny pracy

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oraz Stacje Przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) w Kośmidrach k/Gołdapi, Olecku i Białej Piskiej przyjmuje odpady od mieszkańców 12 gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Zakład w Siedliskach funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 - 12:00. Stacje przeładunkowe są czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 - 17:00 a we wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00. Wyjątek stanowi Stacja w Białej Piskiej, która od podniedziałku do piątku jest czynna w godzinach 7:00 - 15:00.

Bezpłatny odbiór odpadów

Zgodnie z Regulaminem korzystania z usług publicznych świadczonych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. mieszkańcy mogą przywozić, w stanie posortowanym, nieodpłatnie, bez limitu wagi, następujące rodzaje odpadów:

 • papier [nowy asortyment od 26.06.2018r.]
 • szkło opakowaniowe
 • metale
 • tworzywa sztuczne [nowy asortyment od 26.06.2018r.]
 • odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające azbestu, papy, smoły
 • odpady wielkogabarytowe (meble, drewno itp.)
 • popioły
 • odpady niebezpieczne takie jak: lampy rtęciowe i świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne
 • zużyte opony [nowy asortyment od 26.06.2018r.]

Podmiotami uprawnionymi do bezpłatnego przekazania odpadów są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zamieszkujące na obszarze 12 gmin będących członkiem Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, które dostarczą odpady pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony i samodzielnie je rozładują. Rozładunek odpadów odbywa się pod nadzorem pracownika Przedsiębiorstwa.

Odpady niebezpieczne

Wiele kategorii odpadów nie powinno trafiać do śmietników z uwagi na ich negatywny wpływ na środowisko - są to odpady niebezpieczne, zwane również problemowymi. Odpady niebezpieczne w swym składzie zawierają metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, kadm oraz toksyczne substancje chemiczne. Odpady te muszą być poddane właściwym procesom unieszkodliwienia, gdyż w przeciwnym razie, jeśli trafią do środowiska, może dojść do skażenia gleby i wód gruntowych. Stwarza to zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.
Odpady niebezpieczne są przechowywane na terenie Zakładu w specjalnie do tego przeznaczonym i zabezpieczonym magazynie. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odpady wysyłane są do przetworzenia w specjalistycznych zakładach.

Transport odpadów

ZUO nie świadczy usług związanych z transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 12 gmin Związku „Gospodarka Komunalna”. Usługi takie oferują firmy, które posiadają wymagane zezwolenie w postaci wpisu do działalności regulowanej.

Przydatne informacje:

Lista firm transportujących odpady

Wykaz numerów telefonicznych PGO „Eko-MAZURY”

Drukuj artykuł Drukuj artykuł