Informacje prasowe

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach uroczyście otwarty… (18.05.2012 r.) rozwiń

W dniu 11 maja 2012 roku w Siedliskach k/Ełku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych, wybudowanego w ramach realizacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez: 12 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, tworzących Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, przedstawiciela Beneficjenta Projektu oraz Przewodniczącego Zarządu Związku. Każda z 12 gmin, których przedstawiciele dokonali oficjalnego przecięcia wstęgi, otrzymała na pamiątkę jej oprawiony fragment.

Gościem specjalnym uroczystości był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Janusz Zaleski. Rolę Honorowych Gospodarzy Uroczystości sprawował Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Marian Podziewski, w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wicemarszałek – Pan Jarosław Słoma oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Pan Adam Krzyśków. Uroczystość otwarcia Zakładu w Siedliskach odbyła się w ramach organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego XIII Samorządowego Forum Ekologicznego.

Wszyscy licznie zgromadzeni goście byli również świadkami odsłonięcia mosiężnej tablicy pamiątkowej Projektu przez Honorowych Gospodarzy Uroczystości oraz przez Panią Joannę Czajewską – Naczelnika Wydziału Koordynacji Wdrażania Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Pana Janusza Zaleskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, przedstawiciele Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędów Powiatowych, Miejskich i Gminnych, a także przedstawiciele Instytucji i Inspektoratów Wojewódzkich, Powiatowych oraz Gminnych, przedstawiciele Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz zaproszeni goście.

W ramach uroczystości Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward Palczewski przedstawił przebieg realizacji przedsięwzięcia na podstawie prezentacji multimedialnej i materiału filmowego. Zaprezentowano również wystawę fotograficzną upamiętniającą najważniejsze elementy zrealizowanej inwestycji. Jednym z elementów uroczystości były oficjalne podziękowania przekazane przez Pana Edwarda Palczewskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. oraz przez Pana Jerzego Czepułkowskiego – Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” dla Instytucji Zaangażowanych w realizację Projektu, przedstawicieli Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna? oraz Wykonawców Inwestycji. Na koniec uroczystości goście zwiedzili Zakład, który obecnie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce i już dzisiaj spełnia wszystkie normy określone przez Unię Europejską dla Polski w 2020 roku.

Uroczystość, która odbyła się w Siedliskach w dniu 11.05.2012 roku oficjalnie zakończyła cały proces inwestycyjny jednej z największych w Województwie Warmińsko – Mazurskim inwestycji o wartości 88 mln zł (netto), współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wysokości 42 milionów złotych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji w dniu 31.03.2012 roku Zakład został oddany przez Generalnego Wykonawcę – firmę „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. w Ełku do użytkowania. Powstały system unieszkodliwiania odpadów, składający się z Zakładu Głównego zlokalizowanego w Siedliskach k/Ełku oraz trzech stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej, uporządkuje gospodarkę odpadami na terenie 12 gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Nowoczesna technologia zastosowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów pozwoli odzyskać ponad 60% całkowitego strumienia odpadów komunalnych trafiających do Zakładu. Linia technologiczna została zaprojektowana i wykonana przez firmę Sutco – POLSKA z Katowic.

Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.pl

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Siedliska 77
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 20 60
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Instytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

pobierz

Wymiana doświadczeń na konferencji w Siedliskach… (15.03.2012 r.) rozwiń

W dniu 6 marca 2012 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, rozpoczęła się dwudniowa konferencja pn. „Wymiana doświadczeń pomocna w prowadzeniu rozważnej gospodarki odpadami”. Spotkanie, zorganizowane w ramach kampanii informacyjnej dla Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, było pretekstem do zainicjowania dyskusji o konieczności powstawania zintegrowanych systemów postępowania z odpadami zgodnych z wymogami przepisów polskich i wspólnotowych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Związku Międzygminnego „BZURA” z siedzibą w Łowiczu, Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, a także przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego i Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele lokalnych władz oraz gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna”, celem podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami. Przybyli goście mogli z bliska przyjrzeć się instalacji w Siedliskach, która wprowadza zupełnie nową jakość w postępowaniu z odpadami komunalnymi na terenie 12 gmin objętych działalnością Związku.
Podczas trwania dwudniowej konferencji prelegenci w oparciu o prezentacje multimedialne prezentowali stan gospodarki odpadami w swoich regionach. Pan Jerzy Czepułkowski – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w swoim wystąpieniu odniósł się do głównych założeń powstania Związku oraz zasad jego funkcjonowania, natomiast Pan Edward Palczewski – Prezes Zarządu PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na podstawie rejestru z monitoringu obiektu wyjaśnił procesy technologiczne, które następują w Zakładzie oraz przybliżył najważniejsze fakty z historii realizacji niniejszego Projektu. Podczas konferencji zaprezentowano również postęp prac w zakresie wdrażania programu kampanii edukacji ekologicznej dla Projektu, koniecznego do efektywnego funkcjonowania Zakładu w Siedliskach.

Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.pl

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Siedliska 77
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Instytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacji:

Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach w fazie testów (07.12.2011 r.) rozwiń

W dniu 7 grudnia 2011 roku w nowopowstałym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku w ramach zasadniczej fazy prób końcowych rozpoczął się ruch próbny, podczas którego pierwsze odpady trafiły na linię technologiczną. Wcześniejsze fazy testu jakim poddano Zakład w zakresie prób przedrozruchowych i rozruchowych zakończyły się pomyślnie.Już pod koniec listopada 2011 roku rozpoczęto próby końcowe, które odbyły się zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawcę Kontaktu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku” firmę „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. w Ełku oraz SUTCO – Polska Sp. z o.o. z Katowic, uprzednio zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu – firmę Grontmij Polska. Próby przedrozruchowe i rozruchowe trwające od 28.11.2011 r. do 05.12.2011 r. przeprowadzono bez podawania materiału tj. odpadów na linię. Miały one jedynie na celu sprawdzenie całej technologii sortowni oraz kompostowni pod kątem wymagań i zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Próby przedrozruchowe obejmowały głównie przegląd urządzeń. Podczas tej fazy testów zaplanowana kontrola urządzeń sortowni i kompostowni odbyła się w oparciu o protokoły badań poszczególnych maszyn. Próby rozruchowe, które rozpoczęły się bezpośrednio po zakończeniu prób przedrozruchowych polegały na wprowadzeniu w ruch linii technologicznej.

Finalna faza testów
W chwili obecnej, aż do końca lutego 2012 roku przeprowadzany jest tzw. ruch próbny, który ma na celu sprawdzenie instalacji pod obciążeniem z wykorzystaniem w tym celu zmieszanych odpadów komunalnych. W ramach ruchu próbnego nastąpi próbne sortowanie, które pozwoli zoptymalizować pracę personelu oraz urządzeń do poziomu przepustowości nominalnej, gwarantowanej przez Wykonawcę i dostosowanej do składu morfologicznego odpadów komunalnych z obszaru objętego przedsięwzięciem. Ze względu na powiązanie technologiczne nastąpi także ruch próbny pracy kompostowni. Czas trwania cyklu próbnego zapewnia możliwość przeprowadzenia więcej niż trzech pełnych cykli kompostowania intensywnego. Podczas ruchu próbnego odbędą się próby mające na celu wykazanie osiągnięcia efektów technologicznych dla instalacji intensywnej stabilizacji tlenowej oraz procesu dojrzewania kompostu. Sprawdzenie łącznej redukcji masy odpadów składowanych pochodzących z sortowni (balast) i kompostowni (masa stabilizatu w procesie dojrzewania kierowana na składowisko) w stosunku do masy wejściowej odpadów przyjmowanych do ZUO pozwoli określić ogólną redukcję masy odpadów składowanych w stosunku do masy wszystkich odpadów przyjmowanych do ZUO. Po analizie wyników prób końcowych nastąpi etap potwierdzenia gwarancji technologicznych oraz ekologicznych, co jest wymogiem oddania Zakładu do użytku.

Ponadto przed i w trakcie trwania prób końcowych prowadzane są szkolenia pracowników. Ich celem jest zdobycie przez poszczególne osoby wiedzy w zakresie eksploatacji i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemów i technologii, okresowych kontroli, napraw i eksploatacji obu linii technologicznych. Wszystko po to, aby zapewnić prawidłową i stabilną eksploatację. Szkolenia zostaną zakończone przed przejęciem Zakładu do użytku.

Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.pl oraz podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w dniu 15.12.2011 r. o godzinie 13:00 w budynku administracyjnym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku (Siedliska 77).

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Instytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacji:

Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

W Siedliskach o edukacji ekologicznej (09.09.2011 r.) rozwiń

W dniu 6 września 2011 roku w wybudowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”, zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, odbyła się konferencja prasowa pn. Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami. W trakcie konferencji licznie przybyli goście, (w tym szerokie grono pedagogiczne placówek oświatowych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”), mogli zapoznać się z programem kampanii edukacji ekologicznej, prowadzonej w ramach przedmiotowej inwestycji. Ponadto uczestnikom zaprezentowany został aktualny postęp prac budowlanych i montażowych na placu budowy.W konferencji wziął udział między innymi Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku oraz Pan Antoni Polkowski – Wójt Gminy Ełk, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali szczególne znaczenie działań proekologicznych dla środowiska naturalnego, a także ogromną rolę dla całego regionu wschodniej ściany województwa warmińsko-mazurskiego, inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, realizowanej w Siedliskach k/Ełku. Tematem przewodnim konferencji było zaprezentowanie dotychczas zrealizowanych działań z zakresu prowadzonej kampanii edukacyjnej, skierowanej do najmłodszych oraz grona pedagogicznego, przez przedstawiciela Wykonawcy Kontraktu „Na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu”, Panią Magdalenę Kaczorowską – Dołowy. Obok ogólnych założeń programowych, wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi w ramach niniejszej kampanii. Swoimi doświadczeniami z zakresu sposobów kształtowania prawidłowych postaw
pro-ekologicznych u dzieci i młodzieży, podzielili się także z uczestnikami konferencji, Pan Roman Paczkowski – Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku oraz Pani Wanda Wojnowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku.Spotkanie zakończyło się oficjalną wizytacją placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, gdzie Pan Edward Palczewski – Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., przybliżył wszystkim zainteresowanym zasady funkcjonowania wybudowanego Zakładu oraz zastosowane w nim najnowsze rozwiązania technologiczne.Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.plBeneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.plInstytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.plWięcej informacji:Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.plAndrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.plpobierz
pobierz

Senacka Komisja Środowiska z wizytą w Siedliskach (06.06.2011 r.) rozwiń

W dniu 6 czerwca 2011 roku Komisja Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej podczas posiedzenia studyjnego na ziemi warmińsko-mazurskiej odwiedziła plac budowy nowopowstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku. W trakcie wizyty w Ełku senatorowie dowiedzieli się również o realizowanych w regionie inwestycjach i podejmowanych działaniach w zakresie ochrony środowiska w sektorze gospodarki wodno-ściekowej oraz odnawialnych źródeł energii. Członkowie Komisji wysoko ocenili aktywność lokalnych samorządów w tym zakresie.
Komisja Środowiska na placu budowy w Siedliskach
Podczas wizyty na placu budowy w Siedliskach k/Ełku Przewodniczący Komisji Senackiej – Pan Zdzisław Stanisław Pupa oraz jej członkowie i przedstawiciele w składzie: Alicja Zając, Elżbieta Lenart, Przemysław Jacek Błaszczyk, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Leszek Piechota oraz Jacek Swakoń, mieli możliwość przyjrzenia się z bliska zaawansowaniu prac w ramach inwestycji pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowanej w kwocie 42 mln PLN ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uczestnikom spotkania zostały przedstawione przez Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” – Pana Edwarda Palczewskiego, wszystkie rozwiązania technologiczne zastosowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, pozwalające spełnić wymogi prawa wspólnotowego. Senatorowie i zgromadzeni goście z uznaniem ocenili zaawansowanie prac budowlanych, oglądając wzniesione już obiekty hali sortowni i kompostowni.
Senatorowie w Ełku
Wizytacja Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ełku rozpoczęła się uroczystym przywitaniem parlamentarzystów przez Prezydenta Miasta Ełku – Pana Tomasza Andrukiewicza w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. W spotkaniu uczestniczył między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Orzechowski, Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Pan Marian Podziewski oraz przedstawiciele władz powiatu ełckiego. Uczestnicy spotkania obejrzeli powstający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, po czym spacerując promenadą podziwiali walory Miasta Ełku. Senacka wizytacja zakończyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, gdzie przedstawiono prezentacje multimedialne pod wspólnym hasłem „Działania regionu ełckiego w zakresie ochrony środowiska”. Wśród prelegentów wystąpili: Prezydent Miasta Ełku – Pan Tomasz Andrukiewicz z prezentacją o inwestycjach ełckich z zakresu odnawialnych źródeł energii, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” – Pan Jerzy Czepułkowski z prezentacją o działaniach Związku na rzecz ochrony środowiska oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ełku – Pan Wojciech Jassak z prezentacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełku”.
Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Podczas konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski wraz z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim – Panem Marianem Podziewskim odznaczyli Pana Edwarda Palczewskiego – Prezesa Spółki „Eko-MAZURY”, odpowiedzialnego za realizację jednej z największej w województwie warmińsko-mazurskim „inwestycji odpadowej”, „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Odznaczenie to jest przyznawane przez Ministra Środowiska jako honorowe wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.plBeneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.plInstytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.plWięcej informacji:Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.plAndrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.plpobierz
pobierz

Zaawansowanie prac budowlanych przy realizacji projektu (11.05.2011 r.) rozwiń

Przedłużający się okres zimowy oraz napotkane problemy natury formalno – prawnej nie wpłynęły na tempo prac budowlanych w realizacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów
w Siedliskach k/Ełku” współfinansowanego w kwocie 42 mln PLN ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Postęp prac budowlanych na terenie nowopowstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych jest znaczny. Stopień zaawansowania budowy poszczególnych obiektów w Siedliskach k/Ełku przekroczył poziom 48%. Jednocześnie prowadzona jest budowa kwatery odpadów balastowych.ZUO już na półmetku
Generalny Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby roboty budowlane przy budowie ZUO w Siedliskach k/Ełku prowadzone były według założonego planu oraz w sposób dynamiczny, co można zauważyć na pierwszy rzut oka. W końcowej fazie realizacji jest już budynek administracyjny z salą edukacyjną, budynek obsługi wag wraz z zadaszeniem, Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów oraz hala segmentu obróbki mechanicznej
i manualnej odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie. W hali intensywnej stabilizacji tlenowej tzw. kompostowni wykonywane są obecnie prace przy zbrojeniu kanałów kompostowniczych oraz prace elewacyjne. Jednocześnie realizowane są roboty związane z budową boksów na surowce wtórne i paliwo pozyskiwane z frakcji energetycznej odpadów, a także wznoszona jest hala demontażu odpadów wielkogabarytowych, segment odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz pomieszczenia garażowe. Trwają również prace nad wykonaniem sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej. W następnej kolejności realizowane będą dostawy wyposażenia technologicznego oraz jego montaż. Przewiduje się przeprowadzenie tzw. „prób końcowych” na pełnym strumieniu odpadów już w IV kwartale 2011 roku.Kwatera odpadów balastowych w budowie
Realizacja robót budowlanych i montażowych przy budowie kwatery odpadów balastowych wynosi około 12%. Rozpoczęto opróżnianie Zbiornika „A” – miejsca budowy kwatery odpadów balastowych. Zrzuconych zostanie około 50 000 m2 zgromadzonej w zbiorniku zanieczyszczonej wody poprzez system kanalizacyjny wybudowany w 2010 roku,
a następnie gminną i miejską siecią kanalizacyjną, ze zbiornika wodnego o powierzchni
ok. 3 ha, wprost do oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej. Umowa w tym zakresie została podpisana pomiędzy administratorem gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz Generalnym Wykonawcą firmą „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. w Ełku, przy współudziale Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. Dobiegają również końca prace związane z budową zbiornika dwukomorowego, do którego będą trafiać ścieki i odcieki technologiczne, zbiornika permeatu t.j. zbiornika oczyszczonych ścieków technologicznych oraz systemu infrastruktury podziemnej.Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.plBeneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.plInstytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.plWięcej informacji:Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.plAndrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Technologia przyszłości (10.03.2011 r.) rozwiń

W ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości 42 milionów złotych, 8 marca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyła się konferencja prasowa, dotycząca rozwiązań technologicznych sortowni i kompostowni zastosowanych w ZUO. Prezentację przeprowadził Pan Adam Jurkiewicz – przedstawiciel firmy SUTCO – POLSKA
z Katowic.

Firma SUTCO – POLSKA jako konsorcjant Generalnego Wykonawcy, odpowiedzialna jest za automatyzację instalacji do segregacji odpadów komunalnych z różnych systemów zbiórki. Jednym z zastosowanych w projekcie elementów jest instalacja stabilizacji biologicznej odpadów biodegradowalnych w systemie BIOFIX.Założenia technologiczne
Rozwiązania technologiczne zastosowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
w Siedliskach k/Ełku zakładają w pełni zautomatyzowaną i wielofunkcyjną instalację do sortowania odpadów zmieszanych oraz zbieranych selektywnie. Umożliwi ona maksymalny odzysk surowców wtórnych oraz wydzielenie frakcji wysokokalorycznych jako komponentu do produkcji paliwa alternatywnego. Ponadto przewidziano sprawdzoną instalację do biologicznego przetwarzania frakcji biologicznych mechanicznie wydzielonych z odpadów komunalnych zmieszanych, z możliwością ich faktycznego ustabilizowania oraz kompostowania odpadów kuchennych i zielonych. W ciągu roku 31 tys. ton odpadów komunalnych zostanie poddanych procesowi automatycznej segregacji. Około 19 tys. ton odpadów w ciągu roku zostanie biologicznie przetworzonych. Dodatkowo zrealizowany będzie segment: demontażu odpadów wielkogabarytowych, kruszenia i magazynowania odpadów budowlanych oraz czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących za strumienia odpadów komunalnych.Segregacja mechaniczna
Innowacyjna instalacja do segregacji odpadów, zastosowana w ZUO w Siedliskach k/Ełku, cechuje się wysokim poziomem odzysku frakcji materiałowej, poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii opto-elektronicznej NIR (separatory optopneumatyczne). Surowce wtórne, nadające się do ponownego przetworzenia i wykorzystania, zostaną wychwycone
z całego strumienia odpadów komunalnych na linii sortowniczej za pomocą światła bliskiej podczerwieni i następnie rozdzielone pneumatycznie. Instalacja wyróżnia się również możliwością segregacji odpadów komunalnych zbieranych w różnych systemach zbiórki, prowadzeniem separacji negatywnej i pozytywnej, automatyzacji dla maksymalizacji procesów odzysku surowców wtórnych i wysoką dyspozycyjnością instalacji, szczególnie ze względu na automatyzację załadunku frakcji balastowej, jak i automatyzację systemu podawania odpadów do hali intensywnego kompostowania.Segregacja biologiczna
Etap biologicznego przetwarzania odpadów wykorzystuje system BIOFIX. Cały proces kompostowania odbywa się w tunelach, w zamkniętej hali. Załadunek i wyładunek materiału do tuneli następuje automatycznie. Czas kompostowania jest określany przez użytkownika
w zależności od potrzeb i oczekiwanych parametrów. Trwa przeważnie od 2 do 10 tygodni. Podczas procesu kompostowania materiał jest również napowietrzany, nawadniany, a powietrze wylotowe oczyszczane z wykorzystaniem filtrów biologicznych. Zastosowanie systemu BIOFIX pozwoli na przetwarzanie odpadów organicznych oraz zielonych pochodzących z selektywnej zbiórki, frakcji mechanicznie wydzielonej z odpadów zmieszanych zawierających odpady biodegradowalne.Wszystkie rozwiązania technologiczne zastosowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku pozwolą spełnić wymogi europejskie dotyczące ograniczenia ilości odpadów kierowanych na składowisko. Więcej informacji na stronie: www.eko-mazury.elk.pl.Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.plInstytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.plWięcej informacji:Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.plAndrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Postęp prac budowlanych przy realizacji projektu (21.12.2010 r.) rozwiń

Procedura uzyskiwania pozwoleń i trudne warunki pogodowe nie wpłynęły na tempo prac budowlanych w realizacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.
„…Prace nabierają już wyraźnego tempa. Wszystkie zaangażowane strony dokładają wszelkich starań, aby problem gospodarki odpadami na terenie 12 gmin członkowskim Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” został rozwiązany w sposób kompleksowy i z wyprzedzeniem do zakładanego harmonogramu ….” powiedział Pan Edward Palczewski na konferencji prasowej w dniu 16 grudnia 2010 r.Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku przedstawiono „Postęp prac budowlanych przy realizacji Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inwestora – Pan Edward Palczewski, Pan Krzysztof Wiloch, Generalnego Wykonawcy firmy „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. – Pan Zenon Dziądziak, Pan Wiesław Łepecki oraz przedstawiciel Inżyniera Kontraktu firmy Grontmij-POLSKA – Pan Andrzej Kierdelewicz. Uczestnikom konferencji została zaprezentowana prezentacja multimedialna oraz materiał filmowy przedstawiający stan realizacji robót budowlanych na placu budowy w Siedliskach k/Ełku,
w miejscu gdzie powstaje Zakład Główny, jak również działania przy budowie stacji przeładunkowych w miejscowościach Kośmidry (Gmina Gołdap), Olecku oraz Białej Piskiej. Podczas konferencji Prezes Spółki „Eko – MAZURY” Pan Edward Palczewski wraz z przedstawicielem Generalnego Wykonawcy omówili zakres dotychczas wykonanych robót oraz harmonogram prac na najbliższe miesiące.Prace budowlane na terenie ZUO w Siedliskach k/Ełku
Postęp prac budowlanych na terenie gdzie powstaje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wraz z kwaterą odpadów balastowych jest już znaczący. Dotychczas Wykonawca wzniósł budynek administracyjny i budynek obsługi wag w stanie surowym. Trwają również prace nad wykonaniem Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), gdzie powstały ściany żelbetowe wraz z rampą najazdową i zamontowano konstrukcję stalowej wiaty. Jednocześnie trwają roboty nad wybudowaniem sortowni, kompostowni, budynku garażowego, hali demontażu oraz roboty sieciowe dotyczące kanalizacji deszczowej i sanitarnej.Prace budowlane na terenie stacji przeładunkowych
Najbardziej zaawansowany postęp prac budowlanych występuje na terenie budowy stacji przeładunkowej w Kośmidrach. Trwają tam roboty związane z wybudowaniem Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, budynku garażowego wraz z rampą Automatycznej Stacji Przeładunkowej. Z kolei na terenie stacji przeładunkowej w Olecku realizowane są prace w zakresie wykonania Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) oraz budynku garażowo – warsztatowego. Wykonawca oczekuje na uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę stacji przeładunkowej wraz z PDGO w Białej Piskiej i z chwilą jej uzyskania przystąpi do pierwszych robót budowlanych. Wszystkie działania są realizowane
w ramach Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 42 mln złotych.Projekt pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01 begin_of_the_skype_highlighting (0-87) 621 01 01 end_of_the_skype_highlighting
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.plInstytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.plWięcej informacji:Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.plAndrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Rusza budowa stacji przeładunkowych (17.11.2010 r.) rozwiń

Równolegle z pracami budowlanymi trwającymi w Siedliskach k/Ełku w zakresie powstania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, ruszają roboty związane
z budową stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku oraz Białej Piskiej. Wszystkie działania są realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 42 mln złotych. Wykonaniem zajmuje się firma „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. wraz
z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Projektowym „AC-SYSTEM” s.c. Natomiast nadzór inżynieryjny sprawuje firma Grontmij Polska Sp. z o.o., Grontmij Nederland BV oraz Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.

Rozpoczynające się prace budowlane dotyczą stacji przeładunkowych zlokalizowanych
w trzech miejscowościach: Kośmidry, Biała Piska i Olecko. Są one częścią dużego projektu, obejmującego obszar 2 974 km2, którego beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o.o. Wartość inwestycji w Olecku wynosi 3 955 785,00 zł (netto), w Kośmidrach – 3 635 710,00 zł (netto), a w Białej Piskiej – 3 257 190,00 zł (netto).

W połowie listopada 2010 roku, po wydaniu przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz pozwolenia na budowę Stacji Przeładunkowej wraz
z PDGO w Kośmidrach, Wykonawca przystąpił do pierwszych prac przygotowawczych teren inwestycji oraz do budowy ogrodzenia terenu na wydzielonej działce. W następnej kolejności planowane jest wykonanie posadowienia budynku garażowo-warsztatowego, budynku wagowego oraz Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Prace budowlane
w zakresie wybudowania Stacji Przeładunkowej wraz z PDGO w Olecku rozpoczęły się na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Oleckiego udzielającej pozwolenia na budowę.
Z kolei na początku listopada 2010 roku na placu budowy Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej została zainstalowana tablica informacyjna symbolizująca oficjalne rozpoczęcie prac przez Wykonawcę. Wszystkie Stacje Przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów mają zostać oddane do użytku w I kwartale 2012 roku.
Przepustowość stacji przeładunkowych
Podstawowym celem funkcjonowania Stacji Przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów jest zoptymalizowanie kosztów przetwarzania odpadów na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz dostosowanie systemu gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej. Centrum systemu pełnić będzie Zakład Główny zlokalizowany w Siedliskach k/Ełku, w którym nastąpi przetwarzanie
i unieszkodliwianie odpadów przewożonych ze stacji przeładunkowych. Stacja
w Kośmidrach, obsługująca gminy Gołdap i Dubeninki pozwoli przyjąć 7 000 Mg/rok, stacja
w Olecku obsługująca powiat Olecki przyjmie 10 000 Mg/rok, natomiast stacja w Białej Piskiej obsługująca gminę Biała Piska – 3 200 Mg/rok.
Korzyści funkcjonowania PDGO
Funkcjonowanie Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) usprawni selektywną zbiórkę odpadów, a jednocześnie rozszerzy jej zakres. Mieszkańcom będzie zapewniony bezpłatny dostęp do PDGO, a przez to możliwość pozbywania się odpadów problemowych i uciążliwych (takich jak odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, budowlane oraz materiałowe z selektywnej zbiórki).

Projekt pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Instytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacji:

Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Kamień węgielny wmurowany (22.09.2010 r.) rozwiń

W dniach 16-17 września 2010 roku w Szeligach k/Ełku odbyła się konferencja tematyczna pn. „Rusza budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod nowo powstający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Gościem specjalnym konferencji był Minister Środowiska Pan Andrzej Kraszewski.

Wszyscy licznie zgromadzeni goście byli świadkami podpisania Aktu Erekcyjnego przez Andrzeja Kraszewskiego – Ministra Środowiska, Adama Krzyśków – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zenona Dziądziaka – Prezesa „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. w Ełku – wykonawcy robót oraz Edwarda Palczewskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku. W uroczystości wmurowania Aktu wziął udział również Pan Jan Maścianica – Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, Pan Jarosław Słoma – Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, jak również parlamentarzyści Ziemi Ełckiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, przedstawiciele Z

Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress/strong.com.pl

wiązku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz zaproszeni goście. Podpisany Akt trafił do mosiężnej tuby wraz z monetami i egzemplarzem gazety regionalnej, po czym został zamurowany w fundamentach na placu budowy w Siedliskach k/Ełku.

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego zapoczątkowało oficjalne rozpoczęcie budowy jednej
z największych w Województwie Warmińsko – Mazurskim inwestycji o wartości 88 mln zł (netto). Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu
ra i Środowisko
w wysokości 42 mln zł. Powstający system unieszkodliwiania odpadów, składający się
z Zakładu Głównego zlokalizowanego w Siedliskach k/Ełku oraz trzech stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej, uporządkuje gospodarkę odpadami na terenie 12 gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Nowoczesna technologia zastosowana w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów pozwoli odzyskać 61% całkowitego strumienia odpadów trafiających na instalację w ciągu roku. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km. Inwestycja ma być oddana do użytku w kwietniu 2012 roku.

Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowano zaawansowanie prac nad inwestycją pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, jak również stan realizacji poszczególnych projektów Beneficjentów z Województwa Warmińsko – Mazurskiego, w tym Olsztyna, Elbląga
i Giżycka. Dokonano wymiany doświadczeń Beneficjentów funduszy unijnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie konferencji zostały również poruszone kwestie uwarunkowań prawnych w zakresie przejęcia własności odpadów przez gminy.

Projekt pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Instytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacji:

Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl
pobierz
pobierz

Rusza budowa kwatery odpadów balastowych (01.06.2010 r.) rozwiń

Pod koniec maja 2010 roku rozpoczęły się prace związane z realizacją kontraktu pn. „Budowa kwatery odpadów balastowych przy ZUO w Siedliskach k/Ełku” w zakresie wykonania kolektora kanalizacji sanitarnej. Realizacją kontraktu zajmuje się wyłoniony Wykonawca – konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB” Sp. z o. o. (Ełk) – lider, Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o. o. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.

Kwatera odpadów balastowych jest budowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów
w Siedliskach k/Ełku”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania projektu to 41 929 185,07 zł.

W ramach tego kontraktu powstanie kwatera składowa, segment podczyszczania odcieków
i ścieków technologicznych oraz studnia zbiorcza odcieków z rowów opaskowych starej kwatery składowej. Dodatkowo w ramach projektu powstanie kolektor grawitacyjno tłoczny zrzutowy wraz z komorą przyłączeniową umożliwiającą niezależny zrzut ścieków sanitarnych i ścieków technologicznych.

Powstająca kwatera składowa będzie miała powierzchnię w krawędzi korony wewnętrznej 5,1 ha i objętość części podpoziomowej 175.000 m3. Wydajność segmentu podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych wyniesie minimum 50 m3 na dobę. W ramach tego kontraktu nastąpi również dostawa specjalistycznego sprzętu niezbędnego do prawidłowej eksploatacji kwatery tj. kompaktora do zagęszczania odpadów oraz ładowarki kołowej. Kwatera odpadów balastowych ma być wykonana w ciągu 24 miesięcy. Składowane na niej będzie nie więcej niż 39% całkowitego strumienia odpadów komunalnych trafiających do nowowybudowanego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Siedliskach k/Ełku w skali roku. Całkowity koszt budowy kwatery wraz z dostawą sprzętu wynosi 14.030.000,00 PLN brutto.

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Instytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacji:

Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Podpisanie umowy na opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej (27.04.2010 r.) rozwiń

We wtorek 27 kwietnia 2010 r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. doszło do podpisania ostatniej już umowy w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Zawarta umowa, dotycząca opracowania i wdrożenia Programu edukacji ekologicznej na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, będzie realizowana przez firmę Scott Wilson Sp. z o. o. Wartość kontraktu to 844 484,00 zł brutto.

Kontrakt na opracowanie i wdrożenie Programu edukacji ekologicznej jest jednym spośród czterech tzn. miękkich kontraktów na usługi w ramach dużego przedsięwzięcia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania to 41 929 185,07 zł.

Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą oznacza zakończenie procedur przetargowych dotyczących niniejszej inwestycji. Dotychczas w drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono Wykonawców na wybudowanie Zakładu Głównego i kwatery balastu, 3 stacji przeładunkowych wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów oraz na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, Informacji i promocji oraz Pomocy Technicznej dla Projektu.

Wzrost świadomości ekologicznej
Aby powstający w Siedliskach k/Ełku wielofunkcyjny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów mógł spełniać swoją funkcję, niezbędne jest zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, jak i wzrost zaangażowania po stronie mieszkańców w proces selektywnej zbiórki odpadów. Wzrost świadomości ekologicznej w perspektywie czasu przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, wyeliminowania „dzikich” składowisk oraz większej skuteczności w procesie selektywnej zbiórki odpadów poprzez ukształtowanie odpowiednich wzorców zachowań proekologicznych.

Poziom wiedzy ekologicznej będzie podnoszony poprzez organizację cyklicznych spotkań edukacyjnych dla mieszkańców, przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli szkół prowadzących nauczanie przedmiotów związanych z zagadnieniami ochrony środowiska oraz wychowawców grup przedszkolnych, wydawanie kwartalnika edukacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dystrybucję materiałów szkoleniowych i organizację warsztatów, seminariów i kursów wiedzy ekologicznej, produkcję filmu edukacyjnego. Wiedza ekologiczna będzie również przekazywana w formie zabawy na imprezach, turniejach i różnorakich konkursach.

Na potrzeby kampanii edukacyjnej zostanie opracowany specjalny program edukacyjny wraz ze scenariuszami zajęć i wzorami prac domowych, który zostanie wdrożony do realizacji w placówkach oświatowych wszystkich poziomów nauczania na obszarze objętym projektem. Podstawowym założeniem przy tworzeniu programu będzie unikanie encyklopedyzmu, a wykorzystanie jak najbardziej różnorodnego wachlarza aktywizujących metod pracy-gier, zabaw, doświadczeń, dyskusji. Podniesie to atrakcyjność zajęć realizowanych w szkołach i przedszkolach i zapewni wysoką efektywność jego realizacji – mówi Magdalena Kaczorowska-Dołowy, kierownik projektu edukacyjnego z firmy Scott Wilson Sp. z o. o.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku tworzy 12 jednostek samorządowych (miasto Ełk, gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Dubeninki i gminy miejsko-wiejskie: Olecko, Gołdap, Biała Piska), które zjednoczyły się celem stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami spełniającego wymogi prawa polskiego i europejskiego. Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Związek powołał Spółkę „Eko-MAZURY”, która zajęła się prowadzeniem gospodarki odpadami na jego terenie poprzez realizację niniejszej inwestycji. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km2.

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Instytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacji:

Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na budowę stacji przeładunkowych (15.04.2010 r.) rozwiń

W ramach projektu dotyczącego „Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” wybrano kolejnych Wykonawców trzech kontraktów na roboty budowlane. Budową stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku oraz Białej Piskiej zajmie się konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe „AC-SYSTEM” s.c. Wartość niniejszych inwestycji to 13 235 395,70 zł brutto. Umowy na wykonanie zamówienia zostaną podpisane w najbliższych dniach w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku.

Budowa stacji przeładunkowych jest częścią dużego przedsięwzięcia, którego beneficjentem jest PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania to 41 929 185,07 zł.
Wybór wykonawców na budowę trzech stacji przeładunkowych oznacza zakończenie przetargów dotyczących części technicznej inwestycji. Dotychczas w drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono Wykonawców na wybudowanie Zakładu Głównego i kwatery balastu oraz na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu, Informacji i promocji oraz Pomocy Technicznej dla Projektu.

Stacje przeładunkowe
Celem zoptymalizowania kosztów przetwarzania odpadów na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” powstaną stacje przeładunkowe wraz
z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Pozwoli to usprawnić cały system gospodarowania odpadami komunalnymi. Centrum systemu będzie pełnić Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, gdzie nastąpi przetwarzanie
i unieszkodliwianie odpadów, zbieranych selektywnie i zmieszanych. Pozostałe trzy elementy w systemie to miejsca przeładunku i dobrowolnego gromadzenia odpadów. Stacja
w Kośmidrach o przepustowości 7 000 Mg/rok będzie obsługiwała gminę Gołdap i Dubeninki, w Olecku o przepustowości 10 000 Mg/rok obsłuży powiat Olecki, natomiast w Białej Piskiej o przepustowości 3 200 Mg/rok obsłuży gminę Biała Piska.

Korzyści dla mieszkańców
Funkcjonowanie Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), jak pokazują doświadczenia europejskie w znaczny sposób usprawni selektywną zbiórkę odpadów oraz rozszerzy jej zakres. Mieszkańcy będą mogli w sposób całkowicie bezpłatny korzystać z PDGO, pozbywając się w ten sposób odpadów problemowych i uciążliwych (takich jak odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, budowlane, oleje, złom, papier kartony, baterie, akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne). Przewiduje się że do każdego z punktów będzie trafiało ok. 500 Mg odpadów na rok.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku tworzy 12 jednostek samorządowych (miasto Ełk, gminy wiejskie: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Dubeninki i gminy miejsko-wiejskie: Olecko, Gołdap, Biała Piska), które zjednoczyły się celem stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami spełniającego wymogi prawa polskiego i europejskiego. Zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Związek powołał Spółkę „Eko-MAZURY”, która zajęła się prowadzeniem gospodarki odpadami na jego terenie poprzez realizację niniejszej inwestycji. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
Tel. (0-87) 621 01 01
Fax. (0-87) 621 78 17
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Instytucje zaangażowane:
www.mrr.gov.pl
www.mos.gov.pl
www.wfosigw.olsztyn.pl

Więcej informacji:

Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Podpisanie umowy dot. budowy kwatery odpadów balastowych przy
Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku (29.03.2010 r.) rozwiń

Przetarg na budowę kwatery odpadów balastowych wygrało konsorcjum firm w składzie: „PRIBO-EPB” Sp. z o. o. (Ełk) – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o. o. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. Dotychczas w drodze przetargów nieograniczonych wyłoniono pięciu wykonawców kontraktów dla realizowanego przedsięwzięcia:

- AECOM Sp. z o.o. (Warszawa) oraz AECOM Limited (Wielka Brytania) na świadczenie usług Pomocy Technicznej dla Projektu
- „COMPRESS” S.A. (Warszawa) na świadczenie działań informujących i promujących dla Projektu
- „Grontmij Polska” Sp. z o.o. (Poznań), Grontmij Nederland BV (Holandia) oraz Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (Białystok) na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu
- „PRIBO-EPB” Sp. z o.o. (Ełk) i Sutco-Polska Sp. z o.o. (Katowice) na Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku

Budowa kwatery odpadów balastowych jest częścią dużego przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, którego beneficjentem jest PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

Kwatera odpadów balastowych
W ramach nowoczesnej, spełniającej polskie i unijne standardy kwatery powstanie również punkt podczyszczania odcieków i ścieków technologicznych wraz z odpowiednimi zbiornikami oraz punkt oczyszczonych odcieków i ścieków (permeatu), który pozwoli uzyskać wydajność 50 m3/dobę. Planowania budowa kwatery składowej obejmie powierzchnię 5,1 ha i umożliwi składowanie odpadów o objętości części podpoziomowej 175 000 m3.

Kwatera odpadów zlokalizowana zostanie na terenie dawnego wyrobiska gliny, gdzie istniejący zbiornik służył dotychczas jako miejsce zrzutu odcieków z istniejącej kwatery składowej. W trakcie prac budowlanych zalegająca woda zostanie wypompowana. Wykonawca tej części projektu będzie również zobowiązany do uszczelnienia dna i wykonania wałów otaczających składowisko.

W ramach realizowanego projektu powstanie:
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oparty na systemie technologii mechaniczno-biologicznej przetwarzania odpadów ze stabilizacją tlenową biofrakcji;
- trzy stacje przeładunkowe wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmiderach (Gmina Gołdap), Olecku i Białej Piskiej.

Zasadniczym powodem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości dalszego, wieloletniego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska i zapewniający spełnienie wymagań przepisów krajowych i UE. Powstająca inwestycja pozwoli na wdrożenie idei ekorozwoju, poprzez szeroko rozumiane zmniejszanie zanieczyszczania środowiska. Inwestycja przyczyni się także do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego (m.in. poprzez rozwój infrastrukturalny regionu, zmianę wzorców konsumpcji i produkcji), a także umocni postawy proekologiczne mieszkańców regionu, poprzez działania w zakresie edukacji ekologicznej. Warto także podkreślić, że powstający „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów” zapewni miejsca pracy osobom bezrobotnym, a także zagrożonym bezrobociem poprzez utworzenie tzw. zielonych miejsc pracy.

Projekt pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjent:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2
19 – 300 Ełk
www.eko-mazury.elk.pl
eko-mazury@elk.com.pl

Więcej informacji:
Wojciech Jóźwik
ComPress Public Relations
Tel. 0 603 050 004
Tel. 22 515 03 09
E – mail: wjozwik@compress.com.pl

Andrzej Kielczyk
ComPress Public Relations
Tel. 0 602 210 160
E – mail: akielczyk@compress.com.pl

pobierz
pobierz

Instytucje zaangażowane:rozwiństrongWyłonienie wykonawcy robót budowlanych na budowę stacji przeładunkowych (15.04.2010 r.)

Drukuj artykuł Drukuj artykuł