PGO Eko-MAZURY

Realizacja Projektu

Wyniki ZUO po kilku miesiącach funkcjonowania – VIII 2012 r. rozwiń W pierwszym półroczu 2012 roku w okresie trwających prób końcowych i eksploatacyjnych, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, wygenerowano i przeznaczono do ponownego wykorzystania m.in. 252 Mg szkła opakowaniowego, 212 Mg złomu, 13,5 Mg aluminium, 128 Mg plastikowych opakowań po napojach (PET) [...]

więcej »

Opis Projektu

W dniu 14 maja 2009 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Umowę (nr. UDA-POIS.02.01.00-00-004/08-00) o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” w ramach działania 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II. Gospodarka [...]

więcej »
04.05.2010

System gospodarki odpadami

O systemie   Tworzony system gospodarki odpadami obejmuje tereny zlokalizowane w północno-wschodniej Polsce, we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. System obejmie obszar zajmujący powierzchnię 2 974 km2, tj. teren 12 gmin (z 4 powiatów) będących gminami członkowskimi Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku. W skład Związku wchodzą następujące gminy: miasto Ełk (powiat ełcki), gmina [...]

więcej »
04.05.2010

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Rys historyczny Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku został powołany drogą uchwały z 10 stycznia 2004 r. przez Rady pięciu Gmin położonych w granicach powiatu ełckiego (Miasto Ełk, Gmina Ełk, Gmina Kalinowo, Gmina Prostki, Gmina Stare Juchy). Podstawą prawną powstania Związku jest Ustawa o samorządzie gminnym art. 64 z dnia 8 marca 1990 [...]

więcej »
04.05.2010

Organy spółki

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym. Głównym jego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym kontrolę nad Zarządem oraz stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. Szczególne kompetencje Rady Nadzorczej to ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych. Ponadto Rada Nadzorcza jest władna w ocenie wniosków [...]

więcej »
04.05.2010

Informacje o spółce

Rys historyczny Założenie Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. zostało powołane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą Ełku na mocy uchwały Zgromadzenia Związku (nr III/10/07), podjętej w dniu 29.03.2007 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 70.000 zł, na który składało się 140 udziałów, o wartości 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy został w całości [...]

więcej »