Aktualności

ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH SPÓŁKI!
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 lutego 2012 roku nastąpiła zmiana danych teleadresowych firmy. Siedziba Spółki znajduje się obecnie w miejscowości Siedliska k/Ełku na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych. Aktualne dane kontaktowe są następujące: rozwiń

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko-MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77
19 – 300 Ełk
Tel. (87) 621 01 01 (87) 629 15 00
Fax. (87) 610 20 60
.

NAJPELSZA KAMPANIA EDUKACYJNA!
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego doceniło kampanię edukacyjną prowadzoną dla Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Prawie 30 Projektów zgłosili do konkursu „Na najciekawsze działanie promocyjne” rozwiń

Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Komisja Konkursowa oceniając zgłoszenia brała przede wszystkim pod uwagę pomysłowość zastosowanych form promocji, dobór mediów oraz ekspozycję Programu Infrastruktura i Środowisko. Laureatem konkursu zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „Wydarzenia eventowe, akcje edukacyjne” odebrał Pan Bartosz Detkiewicz – Prokurent Spółki „Eko-MAZURY” z rąk Wiceministra Rozwoju Regionalnego Pana Adama Zdziebło. Nagroda stanowi swoiste wyróżnienie dla wdrażanej kompleksowej kampanii edukacyjnej, prowadzonej na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Więcej informacji w zakładce: „Edukacja – Aktualności”.

KONFERENCJA W SIEDLISKACH Z ROZRUCHEM TECHNOLOGICZNYM W TLE…
W dniu 15.12.2011 roku w nowo wybudowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. odbyła się siódma już konferencja prasowa pn. „Rozruch technologiczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku” rozwiń

połączona z wizytacją Zakładu podczas trwających obecnie prób końcowych. W roli gospodarza wystąpił Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward Palczewski. Za stołem prezydialnym w roli prelegentów zasiedli: Pan Marek Klimek – przedstawiciel firmy SUTCO – Polska z Katowic oraz Pan Mariusz Rajca – przedstawiciel firmy TITECH Polska z Katowic. Pan Marek Klimek zaprezentował uczestnikom konferencji zagadnienia związane z rozruchem technologicznym zakładu oraz przybliżył schemat jego przyszłego funkcjonowania, natomiast Pan Mariusz Rajca odniósł się w swoim wystąpieniu przede wszystkim do kwestii dotyczących efektywności funkcjonowania zespołu separatorów optopneumatycznych zastosowanych w ZUO w Siedliskach oraz omówił ilościową i ekonomiczną stronę odzysku frakcji materiałowych pochodzących ze zmieszanych odpadów komunalnych. Przed oficjalną wizytacją Zakładu zaprezentowano zgromadzonym materiał filmowy przedstawiający najbardziej istotne elementy linii technologicznej instalacji w Siedliskach, znajdującej się aktualnie w fazie testów końcowych (Multimedia – Filmy – Prace budowlane w Siedliskach (ZUO)).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną prasowej w zakładce dokumentacją fotograficzną z konferencji oraz dokumentacją filmową.

ZUO W FAZIE TESTÓW!
W dniu 15 grudnia 2011 roku w budynku administracyjnym (sala edukacyjna) Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku (Siedliska 77), odbędzie się konferencja prasowa pn. „Rozruch technologiczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych rozwiń

w Siedliskach k/Ełku”. Głównym celem konferencji jest przedstawienie harmonogramu zakończenia prac budowlano – montażowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oraz działań związanych z aktualnie prowadzonym rozruchem technologicznym. Na konferencji zaprezentowane zostaną poszczególne etapy fazy końcowej inwestycji: Program szkoleń pracowniczych, prób końcowych oraz prób eksploatacyjnych. Kluczowym punktem konferencji jest wizytacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w trakcie trwających prób końcowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Agenda konferencji

POCZYTAJMY O INWESTYCJI . . .
Wszystkich zainteresowanych Projektem pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem broszury informacyjnej dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia. rozwiń

W broszurze w sposób przystępny dla czytelników zawarte zostały informacje dotyczące Projektu, jego uwarunkowań prawnych, montażu finansowym, celach i korzyściach wynikających z jego realizacji, jak również informacje o założeniach całego systemu gospodarowania odpadami wdrażanego na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i rozwiązaniach technologicznych zastosowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.
Wersja elektroniczna broszury dostępna jest w zakładce: materiały prasowe / pliki do pobrania

REALIZACJA PROJEKTU W OBIEKTYWIE!
Prace budowlane i montażowe realizowane w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” weszły w finałowy etap. rozwiń

Stopień zaawansowania prac przy budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, a także przy Stacjach Przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej, chcielibyśmy Państwu zaprezentować poprzez najnowsze materiały filmowe oraz pełną dokumentacją fotograficzną. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszymi materiałami.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW ROZPOCZĘTA!
Projekt inwestycyjny pn.: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku, wchodzi już w fazę końcową. rozwiń

Próby końcowe, które planujemy rozpocząć w miesiącu grudniu bieżącego roku, wymagają przygotowania i przeszkolenia stanowiskowego przyszłego zespołu pracowników. W związku z powyższym informujemy, że przystępujemy do procedury naboru kandydatów na następujące stanowiska pracy:

1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku:
pracownik linii sortowniczej
operator sprzętu – kompaktor
operator sprzętu kołowego
operator sprzętu – wózek widłowy, prasa belująca
operator sprzętu – kierowca
elektryk
elektronik – automatyk
mechanik

2. Stacje przeładunkowe w Kośmidrach (gmina Gołdap), Olecku i Białej Piskiej:
inspektor ds. ewidencji i rozliczeń
pracownik ds. ewidencji i utrzymania ruchu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki osobiście lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19 – 300 Ełk w terminie do 21 października 2011 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu: (87) 621 01 01.

W SIEDLISKACH O EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W dniu 06.09.2011 roku w budowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”, zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, odbyła się konferencja prasowa pn. „Edukacja ekologiczna rozwiń

elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami”. W roli gospodarza wystąpił Prezes PGO „Eko-MAZURY” – Pan Edward Palczewski, natomiast za stołem prezydialnym zasiedli: Prezydent Miasta Ełku – Pan Tomasz Andrukiewicz, Pan Antoni Polkowski – Wójt Gminy Ełk, Pan Jerzy Czepułkowski – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, Pani Wanda Wojnowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku oraz Pan Roman Paczkowski – Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z dotychczas realizowanymi działaniami z zakresu prowadzonej kampanii edukacyjnej, skierowanej do najmłodszych oraz grona pedagogicznego, które zostały przedstawione przez Kierownika Kontraktu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” – Panią Magdalenę Kaczorowską-Dołowy. Prelegenci podczas swoich wystąpień podkreślali szczególne znaczenie działań proekologicznych dla środowiska naturalnego, a także ogromną rolę dla całego regionu wschodniej ściany województwa warmińsko-mazurskiego inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, realizowanej w Siedliskach k/Ełku. Spotkanie zakończyło się oficjalną wizytacją placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, gdzie przybliżono wszystkim zainteresowanym zasady funkcjonowania Zakładu oraz zastosowane rozwiązania technologiczne.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną z konferencji prasowej w zakładce (Multimedia – Zdjęcia) oraz dokumentacją filmową w zakładce (Multimedia – Filmy – Konferencje).

ZIELONA SZKOŁA DLA NAUCZYCIELI
W dniu 30.08.2011 roku w budowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku miała miejsce wizytacja Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku. Odwiedziny Zakładu odbyły się w ramach prowadzonych działań informująco – promujących Projektu oraz działań edukacyjnych, skierowanych do rozwiń

placówek oświatowych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, realizowanych w ramach Kontraktu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Przybyłym gościom zaprezentowano aktualny postęp prac budowlanych i montażowych na placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku. Ponadto szczegółowo omówiono zastosowane w ZUO rozwiązania technologiczne sortowni i kompostowni, zakładające w pełni zautomatyzowaną i wielofunkcyjną instalację do sortowania odpadów zmieszanych oraz zebranych selektywnie. Jednocześnie wskazano na potrzebę realizacji przedmiotowej inwestycji, z uwagi na spełnienie norm europejskich. Podkreślono wpływ i szczególne znaczenie funkcjonowania Zakładu na środowisko naturalne.

Przejdź na stronę: 1, 2, 3, 4